Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/440 E. , 2017/29364 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/440 E. , 2017/29364 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489315
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/440 E. , 2017/29364 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davalı idarenin toplulaştırma işlemi nedeniyle uğranılan zararın tazmini davasının görev yönünden reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 23/05/2016 gün ve 2016/1685 Esas - 2016/10091 Karar sayılı ilama karşı davacı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


- K A R A R -

Dava, davalı idarenin toplulaştırma işlemi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davaya bakmanın idari yargının görevi dahilinde bulunduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine ilişkin olarak verilen karar Dairemizce onanmış; bu karara karşı davacı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
HUMK'nun 440/III.3.maddesi uyarınca mahkemece verilen görevsizlik kararlarının onanmasına ya da bozulmasına ilişkin kararlara karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz.
Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları