Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/395 E. , 2017/29362 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/395 E. , 2017/29362 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 487987
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/395 E. , 2017/29362 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın Hazine adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 13/10/2016 gün ve 2015/27839 Esas - 2016/14140 Karar sayılı ilama karşı davalılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davalılardan her biri için hükmedilen miktar 13.390,00 liradan azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.390,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalılar vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, davalılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları