Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/384 E. , 2017/29363 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/384 E. , 2017/29363 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491043
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/384 E. , 2017/29363 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu irtifak hakkı bedelinin tespiti ve bu hakkın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 03/11/2016 gün ve 2016/1480 Esas - 2016/15285 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


- K A R A R -

Dava edilip sonuca bağlanan miktar 13.390,00Liranın altındadır.
HUMK.nun değişik 440. maddesinin 3 nolu fıkrasının 1 nolu bendine göre miktar ve değeri 13.390,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararlarıcron