1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

5. Hukuk Dairesi 2016/26584 E. , 2017/29822 K.

Gönderilme zamanı: 29 Ağu 2018 00:30
gönderen kararara.com
5. Hukuk Dairesi 2016/26584 E. , 2017/29822 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların Hazine adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare ile davalılardan ... vd. vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların Hazine adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı idare ile davalılardan ... vd. vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamı ve tapu kaydından, dava konusu taşınmazın toplulaştırma öncesi 430 parsel olup toplulaştırma sonrasında 125 ada 14 parsel olduğu, hükme esas alınan fen bilirkişisi raporunda ise toplulaştırma sonrası 153 ada 14 parsel olarak hatalı yazıldığı ve bu rapora istinaden karar verildiği anlaşılmıştır.
Bu nedenle Mahkemece, maddi hatalı fen raporuna dayanarak dava konusu olmayan taşınmaz maliki hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine, davaya konu 125 ada 14 parsel sayılı taşınmaz malikleri bakımından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare ile davalılardan ... vd. vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.