Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2016/25556 E. , 2017/29058 K.

5. Hukuk Dairesi 2016/25556 E. , 2017/29058 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491043
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2016/25556 E. , 2017/29058 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki zemini ihtilaflı taşınmaz üzerindeki el atılan ürün bedellerinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, zemini ihtilaflı taşınmaz üzerindeki el atılan ürün bedellerinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne, 20.928,03 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmaz ile ilgili davalı idare tarafından 2014-383 Esas sayılı dosya ile 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanun uyarınca kamulaştırma bedelinin tesbiti ve tescil davası açılmış olduğu anlaşılmakla, kamulaştırma işlemine başlandığından davalı idarenin ilgili dava sonucunun beklenmesi gerektiği yönündeki savunması dikkate alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararlarıcron