Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2016/23878 E. , 2017/29851 K.

5. Hukuk Dairesi 2016/23878 E. , 2017/29851 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491043
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2016/23878 E. , 2017/29851 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
6446 sayılı Elektrik piyasası Kanunun 19.maddesinin 6. bendi uyarınca husumetin ... Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerekir.
Bu durumda ... Genel Müdürlüğü davaya dahil edilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde davanın davalı ...Ş. Genel Müdürlüğü yönünden kabulüne karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları