5. Hukuk Dairesi 2016/14123 E. , 2017/29156 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/14123 E. , 2017/29156 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:38

5. Hukuk Dairesi 2016/14123 E. , 2017/29156 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen ve pilon dikilen taşınmazın irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tahsili davasının reddine dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... dışındaki taraf vekillerince verilen dilekçelerle istenilmiş; bir kısım davacılar vekilleri de temyiz dilekçelerinde duruşma isteminde bulunmuş olmakla, duruşma için belirlenen 19/12/2017 günü temyiz eden bir kısım davacılar vekillerinin yüzlerine karşı; usulüne göre çağrı kağıdı gönderilmesine rağmen gelmediklerinden davalı ... ile davalı idare vekilinin yokluklarında duruşmaya başlanarak sözlü açıklamalar da dinlendikten ve dosyadaki kağıtlar okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerinden enerji nakil hattı geçirilen ve pilon dikilen taşınmazın irtifak hakkı ve pilon yeri bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, dava konusu taşınmazın öncesinin 208 ada 4 parsel sayılı 62300 m² yüzölçümlü taşınmaz olduğu, 25.04.1991 tarih 1714 yevmiye numarası ile 208 ada 14 parsel sayılı 169 m² yüzölçümlü pilon yeri ve 208 ada 15 parsel sayılı 62131 m² yüzölçümlü taşınmazlara ayrıldığı, 2847 m²'lik irtifak hakkının TEK lehine 208 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydını içerdiği, daha sonra 208 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 27597 m²'lik kısmı kamuya yol olarak terk edildiği, fen bilirkişi raporuna göre de, 2847 m²'lik irtifak hakkının da kamuya yol olarak terk edilen alanda kaldığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla irtifak hakkı bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-208 ada 14 parsel sayılı 169 m² yüzölçümlü pilon yeri niteliğindeki taşınmazda davacının paydaş olduğu gözetilerek işin esasına girilerek bu yönden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle reddine karar verilmesi,
2-Davanın niteliği gözetildiğinde dava değeri üzerinden reddedilen miktara göre nispi vekalet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyiz eden bir kısım davacılar yararına ayrı ayrı yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.480,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla