5. Hukuk Dairesi 2016/13766 E. , 2017/29155 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/13766 E. , 2017/29155 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:38

5. Hukuk Dairesi 2016/13766 E. , 2017/29155 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi davalı ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, duruşma için belirlenen 19/12/2017 günü taraf vekillerinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak, sözlü açıklamaları da dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

- K A R A R -

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre dava konusu 93 ada 43 parsel sayılı 2874,64 m² yüzölçümlü taşınmazın 1989 yılında .... Belediyesi tarafından yapılan imar uygulaması ile taşınmazın 2403 m²'lik bölümünün uygulamaya girdiği, 471 m²'lik bölümünün ise uygulama dışında bırakıldığı yapılan keşif sonucu düzenlenen fen bilirkişi raporu uyarınca zeminde fiilen mevcut olmadığı, bu nedenle kamulaştırmasız el atma olgusunun gerçekleştiği anlaşılmıştır.
Mahallinde yapılan keşif sonucu arsa niteliğindeki dava konusu .... ilçesi .... Mahallesi 93 ada 43 parsel sayılı taşınmazın emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
Dava konusu taşınmazın imar uygulamasına alınmayan kadastro parseli olarak bırakılan bölüm olduğu, emsal alınan taşınmazların ise imar parseli olduğu gözetilerek düzenleme ortaklık payı düşülerek değer tespiti yapan 14.10.2015 havale tarihli bilirkişi raporuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davalı ... yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.480,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla