Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2016/12006 E. , 2017/28966 K.

5. Hukuk Dairesi 2016/12006 E. , 2017/28966 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2016/12006 E. , 2017/28966 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı şirket vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş ise de dosyada davetiye gideri bulunmadığından duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı şirket vekilince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki;
1-Davalı şirketin....'nın sözleşmeli şirketi olduğu ve kamulaştırmasız el atma davasında kamu idaresi olan ....'nın davaya dahil edilmesi gerektiği gözetilmeden, davalı şirkete karşı davaya devam edilerek hüküm kurulması,
Kabule göre de,
2-Bilirkişi raporunda münavebeye esas alınan ürünlerin değerlendirme tarihi olan 2014 yılı İlçe Tarım Müdürlüğü resmi verileri getirtilerek, bilirkişi raporu denetlenip, sonuca göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
3-Davacı 29/01/2014 tarihinde tapu maliki olduğundan, bu tarihten öncesi için ecrimisil bedeline hükmedilmemesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı şirket vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları