Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2016/11255 E. , 2017/30034 K.

5. Hukuk Dairesi 2016/11255 E. , 2017/30034 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491659
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2016/11255 E. , 2017/30034 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki istirdat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, istirdat istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş,hüküm, davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre; davalının imar yolunda kalması sebebiyle, yıkılan yapının bedeline ilişkin ... 5. Sulh Hukuk Mahkemesinde tespit yapıldığı,bu tespit dosyasında alınan bilirkişi raporuna istinaden, davacı idare aleyhine icra takibi yapıldığı, takibin kesinleştiğini, ve kesinleşen takip nedeniyle davalı tarafa 43.253,22 TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır
Dava konusu taşınmaza ait imar planı ve fen bilirkişi raporu dikkate alındığında davalının hazineye ait taşınmaza gecekondu yaptığı, yapılan gecekondunun imar planına göre yolda kalması üzerine, davacı Belediye'nin 27.03.2003 tarihli 553 sayılı encümen kararına istinaden, 2981 Sayılı Yasanın 13/b uyarınca, davalıya, ... ili .... ilçesi ... mah. 26789 ada 1 parsel 'den hisse verilmesi karşısında; davalının, ancak taşınmazda bulunan yapının enkaz bedelini talep edebileceği hususu gözetilip, yıkılan yapının bedelinden enkaz bedeli mahsup edildikten sonra kalan kısım yönünden istirdat davasının kabulüne karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları