5. Hukuk Dairesi 2016/11250 E. , 2017/29532 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2016/11250 E. , 2017/29532 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:42

5. Hukuk Dairesi 2016/11250 E. , 2017/29532 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. Şöyle ki;
1)Hükme esas alınan, 13.07.2015 tarihli ek bilirkişi raporunda, emsal kıyaslaması yapılmadan soyut ifadelerle dava konusu taşınmazın m2 birim bedelinin 2.500,00TL olarak belirlenmesi doğru olmadığı gibi, idarece düzenlenen Kıymet Takdir raporunda belirlenen 1.750,00 TL m2 birim fiyatını esas alarak hesaplama yapan 07.04.2013 tarihli bilirkişi raporu inandırıcı bulunmamıştır.
Bu durumda; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığının ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
Kabule göre de;
2-Davacı idare tarafından sunulan satın alma tutanaklarında, davalılardan ... ve ...'in imzaları olduğu gözetildiğinde bu şahıslarla anlaşmanın sağlanarak tapu kaydının intikal ettirilip ettirilmediği belirlenip, gerektiğinde Tapu Müdürlüğünden son ve güncel tapu kaydı da getirtildikten sonra sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile adı geçenlerin payını da kapsar şekilde karar verilmesi,
3-Ölü olduğu tespit edilen davalı ... mirasçılarının ad ve soyadlarının karar başlığında adlarının yazılması,
4-Dava aynı hukuki sebepten kaynaklandığından kendilerini vekil ile temsil ettiren davalılar lehine tek vekalet ücretine karar verilmesi gerekirken farklı vekille temsil edildikleri gerekçesiyle davalılara ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilmesi,
5-Dava konusu taşınmazın tapu kaydında ... ve ... hisseleri üzerinde bulunan takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılması gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla