Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/25186 E. , 2017/9808 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/25186 E. , 2017/9808 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/25186 E. , 2017/9808 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan Nuh Beton A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, 22/09/2005-17/05/2011 tarihleri arasında alt işveren davalı ....'ye bağlı olarak, asıl işveren davalı ... nezdinde hazır beton imalatı ile iştigal eden ... ve ...'daki beton santrallerinde mikser operatörü olarak çalıştığını, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı,ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai, bayram-genel tatil ve izin alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılardan ... Beton A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı ile müvekkili şirket arasında bir iş akdi bulunmadığını, davacının diğer davalı .... işçisi olduğunu, müvekkili şirket ile diğer davalı arasında imzalanan 17.12.2002 tarihli sözleşme ile “hazır beton taşıma bakım, onarım, işçilik işlerinin “ bütünü ile diğer davalıya devredildiğini, bu nedenle müvekkili şirkete husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı .... vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının SGK kayıtlarında görülen sürelerde çalıştığını, son dönemlerde işyeri disiplin kurallarına aykırı davranan davacının birkaç kez uyarılmasına rağmen bu uyarıları ciddiye almayarak haklı bir sebep ve mazereti olmaksızın ardı ardına 3 gün işe gelmemesi üzerine iş akdinin haklı sebeplerle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan deliller, tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; davalılar arasında asıl işveren-alt işveren hukuki ilişkisi mevcut olduğu ve talep konusu işçilik alacaklarından birlikte sorumlu oldukları, SGK kayıtları nazara alındığında davacının, davalı ....'nde kesintili olarak toplam 4 yıl 2 ay 7 gün çalışmış olduğu, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından, davacının iş akdinin, davalı taraflarca haksız olarak feshedildiği, fesih sebebi ve şekli itibari ile davacı-işçinin, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı, talep konusu ücret alacağına, fazla mesai alacağına bayram-genel tatil alacağına ve ücretli izin alacağına da hak kazandığı gerekçesi ile fazla mesai ve bayram-genel tatil alacağı yönünden 1/3 hakkaniyet indirimi yapılarak hüküm kurulmuştur.
D) Temyiz:
Kararı davalı ... temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Somut uyuşmazlıkta dosya içerisinde bulunan Ingbank hesap özetinde davacıya 17.05.2011 tarihinde “tüm sosyal haklar karşılığı” açıklaması ile 7.219,10 TL. ödeme yapıldığı görülmektedir.
Mahkemece bu ödemenin hangi alacaklara ilişkin olduğu taraflara açıklattırılıp, sonucuna göre işçilik alacaklarından mahsubunun değerlendirilmesi gerekirken bu ödemenin değerlendirilmemesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları