Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/16005 E. , 2017/10794 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/16005 E. , 2017/10794 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/16005 E. , 2017/10794 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalı şirketlerde 19/04/2013-31/01/2015 tarihleri arasında satın alma uzmanı olarak çalıştığını, ... Tv Holding A.Ş'nin de diğer davalı şirketin bağlı olduğu grup şirketi ve tek ortağı olduğunu, müteselsilen sorumlu ana şirket olduğunu, iş akdinin haksız ve hiçbir geçerli sebep olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek, müvekkilinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalıların Cevabının Özeti:
Davalılar vekili; ... Tv Holding A.Ş.'nin hissedar olmasının işe iadeden sorumlu tutulmasını gerektirmediğini, davacının iş akdinin işletmesel sebeplerle ticari faaliyetin son bulması nedeniyle ... Teleshopping Paz. ve Tic. A.Ş. tarafından son çare olarak feshedildiğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, tüm dosya kapsamından davalı işverence alınan işletmesel karar çerçevesinde davacının iş akdi ile çalıştığı ... Teleshopping Paz. Tic. A.Ş. nin faaliyetlerini durdurması ve tasfiye sürecine girmesi üzerine tüm çalışanların ve davacının iş akdinin sona erdirildiği, Ağustos 2015 itibari ile davalı firmada çalışan işçi bulunmadığı, yapılan feshin keyfi olmadığı, tutarlı olduğu ve son çare olması gerektiği ilkesine riayet edildiği, fesih işleminin geçerli olduğu, davalı ... Tv Holding A.Ş. yönünden ise davacının bu şirkette çalışmadığı, dava konusu talepten sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı ... Paz. Tic. A.Ş. nin dava tarihi ile karar tarihi arasında ... Müzik Yapım ve Tic. A.Ş.' ye devrolduğu görülmektedir. Bu nedenle davanın öncelikle ... Müzik Yapım ve Tic. A.Ş.' ye yönetilmesi için gerekli usuli işlemlerin tamamlanması konusunda davacıya süre verilip, devrin niteliği ve buna bağlı olarak ...Teleshopping Paz. Tic. A.Ş. nin ticari faaliyetlerine devralan şirket çatısı altında devam edip etmediği tespit edilmelidir. Şayet davalı şirketin devralan bünyesinde şirket ticari faaliyetlerine devam etmediği tespit edilirse şimdiki gibi dava reddedilmeli, devam ediyorsa davacının ... Müzik Yapım ve Tic. A.Ş.'ye işe iadesine karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 19/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları