Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/15834 E. , 2017/10204 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/15834 E. , 2017/10204 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/15834 E. , 2017/10204 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan ...de 20/05/2013 tarihinde Perakende Bankacılık Sistemleri Teknoloji Yönetim Müdürü ve Ödeme Sistemleri İş Geliştirme Müdürü olarak işe başladığını, 01/09/2014 tarihinde SGK kaydının Epost Elektronik Perakende Otomasyon Satış Ticaret A.Ş'ye geçirildiğini, son olarak 30/07/2015 tarihinde sigortası başka bir iştirak olan ... Teknik Servis Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş.'ye geçirildiğini ve Terminal Uygulamaları Müdürü olarak çalışmasına devam ettiğini, iş sözleşmesinin herhangi bir geçerli neden olmaksızın feshedildiği ileri sürerek feshin geçersizliğini ve işe iadesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı ... Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili, davacının 06/08/2015 tarihli Hizmet Sözleşmesi ile, 07.08.2015- 29.09.2015 tarihleri arasında müvekkili şirket’te ARGE/Uygulama Geliştirme Bölümünde Müdür unvanı ile çalışmıştğını, davacının iş akdinin hizmet sözleşmesinde belirlenen 2 aylık deneme süresi içerisinde feshedildiğini, savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı ...Ş. vekili ise, davacının fesih tarihi itibariyle müvekkili bankanın işçisi olmadığını, iddia edildiği şekilde birlikte istihdam ilişkisi söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan delillere dayanılarak, her ne kadar davalı vekilince davalının ... Teknik A.Ş.'deki kıdeminin 6 aydan az olduğu ve davacının iş güvencesi kapsamında bulunmadığı beyan edilmiş ise de davalı ve dava dışı şirketlerdeki davacının görev tanımı, şirketlerin ortaklık yapısı ve mahiyeti birlikte değerlendirildiğinde; davacının kıdem süresinin 3 şirketteki çalışma süresi de dikkate alınarak hesaplanması gerektiği, iş sözleşmesinin feshinde fesih sebebinin açık ve kesin bir şekilde belirtilmediği ve buna göre feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Davada iki davalı olup Mahkemece davacının hangi işveren nezdinde işe iade edileceği ve mali haklardan davalıların sorumluluk durumlarının gösterilmemesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297 nci maddesine aykırıdır.
Öte yandan dosya içeriğine göre davacının fesih tarihinde kayden ... Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçisi olduğu anlaşılmakta olup Mahkemece davalı şirketler arasında ne tür bir bağ olduğu, aralarında birlikte istihdam, devir, asıl-alt işveren ilişkisi gibi bir hukuki ilişki olup olmadığı araştırılmayarak davalı ...Ş. nin davada sorumluluğu belirlenmeden ve buna yönelik bir gerekçe de oluşturulmadan karar verilmesi de hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine 12/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları