Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/15245 E. , 2017/10404 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/15245 E. , 2017/10404 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/15245 E. , 2017/10404 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı ... Yapı İnş. Tur. Pet. A.Ş.'nin Gülpark Yaşam projesinde tesisat ustası olarak çalıştığını, davalı iş yerinde fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ancak bordrolarda fazla mesai tahakkuku yapılarak fazla mesai ücretleri ödeniyor görüntüsü verildiğini, kayıtların hileli tutulduğunu, bu durumdan rahatsız olan davacı, babası ve daha kıdemli çalışma arkadaşlarının işverenle görüşmek istediğini, ancak görüşmeyi kabul etmeyen işverenin bu durumdan rahatsızlık duyarak 17/08/2015 tarihinde ortaklığı oluşturan şirketlerden ... Yapı İnş. Tur. Pet. A.Ş. Yetkilisi ...'ün işyerinden kovduğunu, davacının bu şekilde işten çıkartıldığını, yazılı savunması alınmayan davacıya yazılı fesih bildirimi de yapılmadığını, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının müvekkil şirketleri adi ortaklığın taşeronu olan ... Yapı İnş. Tur. Pet. A.Ş.'de belirli süreli iş sözleşmesi kapsamında inşaat ustası olarak çalıştığını, öncelikle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan davacının işe iade davası açmasının hukuken mümkün olmadığını, davacının arkadaşları ile birlikte çalışma saatleri içerisinde işi bırakarak daha fazla zam istediklerini, aksi halde işi yarım bırakacaklarını beyan ederek şantiyede işlerin durmasına sebebiyet verdiğini bu nedenle davacının iş akdinin 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25/II-h ve e maddeleri gereğince haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, davacı ile davalı işveren arasında 14/02/2015 tarihi ile 14/10/2015 tarihleri arasında 8 ay süreli iş sözleşmesi imzalandığını, davacının sözleşme gereğince yapacağı iş mekanik tesisat işi olup, görevi süreklilik arz etmediğini, bu nedenle sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olduğunu ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin işe iade davası açamayacağından davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edilebilmesi için sözleşmenin açık veya örtülü olarak süreye bağlanması ve bunun için objektif nedenlerin varlığı gerekir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 430. maddesinde, esaslı nedenlerin varlığı yenilemeler için öngörülmüş ve on yıldan uzun süreli belirli süreli iş sözleşmesi yapılamayacağı kabul edilmiştir.
İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle belirli - belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının önemi daha da artmıştır (Yargıtay 9. HD. 13.6.2008 gün 2007/19368 E, 2008/15558 K.). 4857 sayılı İş Kanunu'nun 11. maddesinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir. Borçlar Kanunundaki düzenlemenin aksine iş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 11. maddesinde, esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile bir ölçüde koruma sağlanmak istenilmiştir. Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması ve yenilenmesi, işçinin iş güvencesi dışında kalması sonucunu doğurmamalıdır.
Somut uyuşmazlıkta; davalı işyerinde tesisat ustası olarak çalışan davacı ile imzalanan sözleşmenin yukarıdaki ilke ve esaslarda açıklanan şartları taşımadığı, belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren objektif ve esaslı neden bulunmadığı anlaşılmakla belirli süreli olarak kabul edilmesi yerinde değildir. Davacı iş güvencesi hükümlerinden yararlandırılmalıdır.
İş sözleşmesinin belirsiz süreli olarak kabul edilerek, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddeleri uyarınca deliller toplanıp sonuca göre feshin haklı veya geçerli olup olmadığının değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 13.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları