Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/14603 E. , 2017/10475 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/14603 E. , 2017/10475 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516387
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/14603 E. , 2017/10475 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilin, 15/12/2005 tarihinden 28/02/2015 tarihine kadar davalı işveren nezdinde kesintisiz çalıştığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin haksız ve kötü niyetli olduğunu, sosyal ölçüt ve feshin son çare olması ilkelerine riayet edilmediğini iddia ederek feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacıya 31/12/2014 tarihinde fesih bildirimi yapıldığını, davanın 20/03/2015 tarihinde hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını, davalı tarafından belediye sınırları dışındaki görevlendirmeleri davacının kabul etmemesi nedeni ile iş sözleşmesinin feshedildiğini, yapılan feshin hukuka uygun olduğunu savunarak davanın reddini talep ettiği anlaşılmıştır.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davacının yerleşim yerinin ... olduğu, ... ya da ...’de bulunan işlerde görevlendirilmesinin davacının aleyhine olduğu, dinlenen tanık beyanında işten çıkarılacak kişilere ...’de görevlendirme yapılmak suretiyle yıldırma politikası uygulandığının belirtildiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile dava açması gerekir. Bu süre hak düşürücü süre olup, resen dikkate alınması gerekir.
İşveren fesih bildiriminde bulunmuş, ancak bunu tebliğ etmemiş olmasına rağmen, örneğin, işçi, işvereni şikâyet ederek, fesih bildiriminin yapıldığı tarihi kesin olarak belirleyecek bir işlem yapmışsa, artık bu tarihin esas alınması uygun olacaktır. Bu anlamda işverenin fesih bildiriminin tebliğden imtina edildiği tutanakların tutulduğu tarih, tutanak düzenleyicilerinin doğrulaması halinde tebliğ tarihi sayılacaktır. Eylemli fesih halinde dava açma süresi, eylemli feshin yapıldığı tarihten itibaren işler. Fesih bildirimine karşı idari itiraz yolu öngören personel yönetmeliği ya da sözleşme hükümleri, dava açma süresini kesmeyeceği gibi, işçinin bu süre içinde hastalığı nedeni ile rapor alması da bu süreyi durdurmayacaktır. Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması bu yöndedir. (15.09.2008 gün ve 2008/1860 Esas, 2008/23531 Karar sayılı ilamımız).
İş sözleşmesinin önel verilerek feshi halinde, dava açma süresi önelin sona ereceği tarihte değil, işverenin fesih bildirimini tebliğ ettiği tarihten başlar.
Somut uyuşmazlıkta davalı davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını davacıya fesih bildiriminin 31.12.2014 tarihinde yapıldığını davanın ise 20.03.2015 tarihinde açıldığını belirterek dosyaya 31.12.2014 tarihli fesih bildirimini sunmuştur. Tebliğ tarihi de aynı olan 31.12.2014 tarihli fesih bildirimi davacı asile gösterilip beyanı alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken davanın hak düşürücü süre içerisinde açılıp açılmadığı değerlendirilmeksizin esasa girilerek karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14/06/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları