Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/13664 E. , 2017/9817 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/13664 E. , 2017/9817 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/13664 E. , 2017/9817 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti ve izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan ... Beton A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının, 01/08/2006 tarihinde davalılardan asıl işveren ... Beton A.Ş.'ne ait hazır beton imalatı ile iştigal eden İkitelli ve Yenikapı'daki beton santrallerinde tesis sorumlusu olarak çalışmaya başladığını, 05/08/2007 tarihine kadar aralıksız olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek, alacaklarını istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılardan ... Beton A.Ş. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacı ile müvekkili şirket arasında bir iş akdi bulunmadığını, davacının diğer davalı ... Ltd. Şti. işçisi olduğunu, müvekkili şirket ile diğer davalı arasında imzalanan 17.12.2002 tarihli sözleşme ile “hazır beton taşıma bakım, onarım, işçilik işlerinin “ bütünü ile diğer davalıya devredildiğini, bu nedenle müvekkili şirkete husumet yöneltilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... Ltd. Şti. vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının SGK kayıtlarında görülen sürelerde çalıştığını, son dönemlerde işyeri disiplin kurallarına aykırı davranan davacının birkaç kez uyarılmasına rağmen bu uyarıları ciddiye almayarak haklı bir sebep ve mazereti olmaksızın ardı ardına 3 gün işe gelmemesi üzerine iş akdinin haklı sebeplerle feshedildiğini savunarak,davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece toplanan deliller, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde; davacının davalı şirkette (Alt işveren ... Ltd. Şti. nezdinde, asıl işveren ... Beton A.Ş. işlerinde) toplam. 1 yıl 4 ay çalışmış olduğu, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamından, davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin mevcut olduğu, bu itibarla dava konusu işçilik alacaklarından birlikte sorumlu oldukları, davacının iş akdinin, davalı tarafça haksız olarak feshedildiği, fesih sebebi ve şekli itibari ile davacı-işçinin kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazandığı ücretli izin alacağı, fazla mesai alacağı ve bayram genel tatil alacağının davacı tarafça ispatlanamadığından reddine karar verilerek hüküm kurulmuştur.
D) Temyiz:
Kararı davalı ...Ş. temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında davacının hizmet süresinin hesabı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Somut uyuşmazlıkta SGK kayıtlarına göre davacının 16/08/2006-01.07.2007 tarihleri arasında çalıştığı görülmektedir. Mahkemede dinlenen tanık beyanlarından ise davacının hangi tarihler arasında davalı işveren yanında çalıştığı ve işe giriş tarihi net olarak anlaşılamamaktadır.
Mahkemece tanıklar yeniden dinlenerek davacının özellikle hangi tarihte işveren yanında işe başladığı tespit edilip, hizmet süresi belirlendikten sonra işçilik alacaklarının buna göre hesabı gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları