9. Hukuk Dairesi 2016/9784 E. , 2017/10224 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535955
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

9. Hukuk Dairesi 2016/9784 E. , 2017/10224 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 16 Eyl 2018 19:17

9. Hukuk Dairesi 2016/9784 E. , 2017/10224 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılar avukatları tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının 2008 yılı Mayıs ayından itibaren 06.08.2013 tarihine kadar asıl işveren olan Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yemekhane bölümünde çeşitli alt işverenlerde, son olarak da davalı ... şirketinde bulaşıkçı olarak aylık en son net 900,00 TL ücret ile çalıştığını, ayrıca 145,00 TL yol yardımı aldığını, çalışmasını bir fiil ... Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aralıksız olarak sürdürdüğünü, haftanın 6 günü günde 12 saat, resmi ve dini bayramlar ile hafta sonları da dahil olmak üzere çalıştığını, çalışmalarının ve ücretinin SGK'ya eksik bildirildiğini, ücretinin bir kısmını bankadan, bir kısmını ise elden aldığını, tüm çalışma dönemine ait 3.500,00 TL ücret alacağının ödenmediğini iddia ederek, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir.
B) Davalıların Cevabının Özeti:
Davalı ... İnş. Araç Kiralama Taah. ve Tic. A.Ş vekili ; davalı şirkete husumet yöneltilemeyeceğini, davacının 11.07.2013 tarihinde iş başvurusu yaparken ihale sürecinden önce daha önceki şirketlerden hak ve alacaklarını aldığını, bu nedenle ... Gıda’dan herhangi bir hak talep edemeyeceğini beyan ettiğini, davacının en son maaşının 1.021,00 TL olduğunu, tüm ücretlerinin ödendiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Davalı .... Sağlık Bakanlığı vekili ; zamanaşımı itirazında bulunarak, bakanlığın asıl işveren olmayıp, ihale makamı olduğunu, bu nedenle bakanlığa husumet düşmeyeceğini, alacaklardan diğer davalının sorumlu olduğunu savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve ücret alacaklarının tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalılar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacı işçinin hafta tatili gününde çalışıp çalışmadığı hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Söz konusu alacağın varlığını ispat yükü davacıda olup, davacı delil olarak tanık beyanlarına dayanmıştır. Dosyadaki bilgi ve belgelere ve özellikle tanık ifadelerine göre davacının haftada bir gün izin kullandığı anlaşılmakta olup, hafta tatili çalışma ücretinin reddine karar verilmesi gerekirken, gerekçesiz olarak kabulü hatalıdır.
3-Mahkemece, iki davalı bulunmasına rağmen kurulan hükümde, " ....davalıdan alınarak davacıya verilmesine, " ve "...davacıdan alınarak davalıya verilmesine, " şeklinde ibareler kullanılmıştır.
Mahkemece, hangi davalının hükmedilen miktarın ne kadarından sorumlu olduğunun denetime elverişli olarak karar yerinde açıklanmaması HMK.nun 297/2. Maddesine aykırıdır.
4-Genel bütçeye dahil olan davalı .... Sağlık Bakanlığı’nın Harçlar Kanunu'nun 13/j.maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu gözetilmeksizin davalı .... Sağlık Bakanlığı’na harç yükletilmesi isabetsizdir.
5-Kabule göre de, hükmedilen hafta tatili çalışma ücreti ve ücret alacaklarının net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesi HMK. nun 297/2. maddesine aykırı olup, bu durumun infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi ayrı bir bozma nedenidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 12/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla