Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/6512 E. , 2017/10776 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/6512 E. , 2017/10776 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 520200
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/6512 E. , 2017/10776 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının davalı ... Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde değişen alt işverenlerde aşçıbaşı olarak 13/05/1996 tarihinde çalışmaya başladığını, eksik ödenen ücretler, karşılığı ödenmeyen fazla mesailer, resmi-dini bayram çalışmaları, eksik ödenen SGK primleri, kullandırılmayan yıllık izinleri nedeniyle davacının bu durumları amirine bildirmesi ve bunun karşılığında amirlerinden hakaret görmesi nedeniyle iş akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiğini, haklı nedenle iş akdini fesheden davacının tazminat ve alacaklarını talep ettiğini ancak sadece 2.000,00 TL. kıdem tazminatına mahsuben ödeme yapıldığını, kullanmadığı 140 gün yıllık izin hakkının bulunduğunu, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, yıllık izin, genel tatil, fazla mesai ve ücret alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; zamanaşımı itirazında bulunarak, müvekkili kurumun kamu ihale kanunu ile kamu ihale sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığını, davacının da yüklenici firmalara bağlı olarak çalıştığını, ücret ve diğer ödemelerinin ilgili yüklenici firmalar tarafından yapıldığını, müvekkili kurumun asıl işveren olmayıp ihale makamı konumunda bulunduğunu, bizzat işçi çalıştırmadıklarını, ihaleyi kazanan firmaların personel istihdam ederek hizmet ürettiklerini, bu nedenle müvekkili kurumun işveren sıfatı taşımadığını ve husumetin de kendilerine yöneltilemeyeceğini, taraflar arasındaki teknik şartnameye göre kanuni yükümlülüklerin yüklenici firma tarafından karşılanacağının belirlendiğini, davacıya ait özlük dosyasının yüklenici firmalar tarafından tutulduğunu, bu nedenle müvekkili kurumda davacıya ait bilgilerin bulunmadığını, çalıştığı süre boyunca fazla mesai yaptığını iddia eden davacının bu talebinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, davacının eksik ödenen ücret, yıllık izin, resmi ve dini bayram çalışması alacağının olmadığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, yıllık izin, genel tatil, fazla mesai ve ücret alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacının, dava dilekçesinde 140 gün kullanılmayan izni bulunduğunu iddia etmesine rağmen hükme esas alınan bilirkişi raporunda yıllık izin ücretinin 182 gün üzerinden hesaplanması talep aşımı olup, HMK'nun 26. maddesine aykırıdır.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 19/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları