Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2016/3322 E. , 2017/10780 K.

9. Hukuk Dairesi 2016/3322 E. , 2017/10780 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2016/3322 E. , 2017/10780 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, iş güçlüğü tazminatı ile ücret farkı alacağı, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, sosyal yardım alacağı, ikramiye alacağı, ilave tediye alacağı, gıda yardımı alacağı, elektrik yardımı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; davacının 13.06.2001 tarihinden itibaren davalı işyerinin tenvirat bölümünde elektrik direği işinde çalışmaya başladığını, çalışmaların taşeronlarda gösterildiğini, son olarak ... İşletme Şefliğinde görev yaptığını, davacının çalıştığı işin ...’ın asıl işi olduğunu, muvazaalı olarak alt işveren gözüken şirkette gösterildiğini, bu durumun ... l. İş Mahkemesi'nin 2011/681 E., 2013/716 K. sayılı dosyası ile tespit edildiğini, bu sebeple baştan itibaren davalı ...Ş.'nin işçisi olduğunu ileri sürerek, kıdem tazminatı, ilave tediye, ücret farkı, sosyal yardım alacağı, ikramiye alacağı, iş güçlüğü tazminatı, gıda ve elektrik yardımı, yıllık izin, fazla çalışma, hafta tatili ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının taşeron firma elemanı olduğunu, davanın zamanaşımı yönünden reddinin gerektiğini, müfettiş tarafından düzenlenen raporun gerçeği yansıtmadığını, söz konusu raporun iptali için açılan davada verilen red kararının temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleştiğini, 5538 sayılı Yasanın 18. maddesinin ihtilaf konusu raporun tamamen tersine düzenlendiğini ve hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde çalışan işçilerin TİS’e göre belirlenen mali ve sosyal haklardan yararlandırılamayacaklarını, davalı Kurumun Kamu İhale Kanununa göre yapmış olduğu ihaleler ile ilgili olarak Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın talimat ve genelgelerine riayet etmek zorunda olduğunu, taşeron firma çalışanı tarafından ... 5. İş Mahkemesi 01.03.2006 tarih ve 2002/1327 E–2006/224 K Sayılı kararda davalı ... açışından davanın husumet yönünden reddine karar verildiğini ve verilen kararın Yargıtay 21 H.D.nin 14.05.2007 tarih ve 2006/9589 E–2007/7990 K sayılı kararı ile onandığını, davalı ile taşeron firma arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesinin ihale yasasına tabi olması nedeniyle muvazaa iddiasının yerinde olmadığını, davacının talep ettiği alacaklarının doğmadığını ve davalı kurum dava tarihinden önce temerrüde düşürülmediği için dava tarihinden itibaren yasal faiz uygulanması gerektiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile kıdem tazminatı, ilave tediye, ücret farkı, sosyal yardım alacağı, ikramiye alacağı, iş güçlüğü tazminatı, gıda ve elektrik yardımı, yıllık izin, fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline hükmedilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı, taraf vekilleri ile fer'i müdahil ... İnşaat Turz. Tic. ve San. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Mahkemece feri müdahilliğine karar verilen ... İnşaat Turz. Tic. ve San. A.Ş. nin gerekçeli karar başlığında yer almaması mahallinde düzeltilebilecek maddi hata niteliğinde kabul edilmiştir.
2-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm, davalının ve fer'i müdahil ... İnşaat Turz. Tic. ve San. A.Ş.nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
3-Davacı işçi ... Noterliği'nin 12/01/2012 tarihli işçi sendika üye kayıt fişi ile Tes - İş Sendikasına üye olmuş, bu üyeliği 18/05/2012 tarihinde davalı işverene tebliğ edilmiştir.
Davacının yararlanmak istediği 01/03/2011 - 28/02/2013 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi 17/10/2011 tarihinde imzalanmıştır.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının aldığı ücrete 01/03/2011 tarihinden itibaren toplu iş sözleşmesi artışları uygulanarak tespit edilen ücrete göre hesap yapılmıştır.
Davacının sendikaya üyeliğinin işverene bildirildiği tarih öncesinde toplu iş sözleşmesinden yararlanma imkanı bulunmadığından davacının sendikaya üye olduğu tarihte almakta olduğu ücreti esas alınarak, toplu iş sözleşmesinden yararlanmaya başladığı tarihte yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmak suretiyle artışlar yapılmalı ve tespit edilen ücretlerine göre davaya konu işçilik alacakları hesaplanmalıdır. Yazılı şekilde ücret tespiti esas alınarak hüküm kurulması hatalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 19/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları