Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/27171 E. , 2017/9983 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/27171 E. , 2017/9983 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516389
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/27171 E. , 2017/9983 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, bakiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalıya ait iş yerinde 20/06/2006 tarihinden 06/02/2012 tarihine kadar aralıksız çalıştığını, davacının davalı işyeri personel müdürü tarafından küfür ve hakaret edilmek suretiyle işten çıkarıldığnı, sağlık sorunları nedeniyle işverenin yaptığı 6.454,00 TL kıdem tazminatını aldığını, bir takım evrakları imzaladığını, davacının son ücretinin net 1.030,00 TL olduğunu, günlük 7,50 TL yemek ücreti ve sevris hizmeti olduğunu, davacı ücretinin 183,00 TL'sinin elden geri kalanının ise banka yoluyla ödendiğini, davalı iş yerinde mesai saatlerinin normalde 08:00-19:00 arasında olduğunu ancak mesainin 21:00-22:00'ye kadar uzadığını, ayın yarısında şehir dışına mal teslimi iş yapılması sebebiyle davacının gece 02:00-03:00 gibi yüklü aracı olarak şehir dışına malın götürülüp teslim edildiğini, İstanbul'a dönüp evine gittiğinde saat 24:00 olduğunu, bu şekilde ayda 100 saat fazla mesai yapıldığını ileri sürerek, bakiye kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının 06/02/2012 tarihinde kendi isteğiyle işten ayrıldığını, davacının mağdur olmaması amacıyla kıdem-ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarının ödendiğini, buna ilişkin evrakların ibraz edildiğini, davacının depo sorumlusu olduğunu, dava dilekçesinde bahsedildiği üzere mesai saatlerinin olmadığını, geç saatlere kadar mesainin sürmesi halinde bir sonraki gün izin verildiğini, davacının nadiren fazla mesai yaptığını ve karşılığının ücret bordrosunda yansıtılmak suretiyle ödendiğini, davacının ücretinin bordroda belirtilen tutar olduğunu, elden ödeme yapılması uygulaması olmadığını, davacının personel müdürüne küfür ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının iş akdinin işveren tarafından kıdem ve ihbar tazminatı ödemesini gerektirecek şekilde feshedildiği sonucuna varılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
Somut uyuşmazlıkta, davacının kendi tanığının anlatımıyla da sabit olduğu üzere saat 24.00'e kadar çalışılan günün ertesi günü işyerine mesaiye gelinmediği anlaşıldığından fazla mesai hesaplanırken bu dinlenme gününün dikkate alınmaması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 08/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları