Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/24765 E. , 2017/10973 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/24765 E. , 2017/10973 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/24765 E. , 2017/10973 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ücret alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi davalılar avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 20/06/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılar adına Avukat ... geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi. gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 06/01/2006 tarihinde davalı ...’ne ait işyerinde filo sorumlusu ve Türkiye Romanya arasında tüm ticari işleri yürütme görevi ile çalışmakta iken 09/09/2009 tarihinde tüm özlük hakları ile birlikte ayni adreste aynı işle iştigal eden yönetici ve ortaklarının da aynı olduğu davalı Kocataş Şirketi’ne devri yapılarak SGK ya işe giriş bildirgesi verilerek haksız ve ihbar öneline uyulmadan iş akdinin feshedildiğini, 19/10/2010 tarihine kadar aralıksız çalıştığını, işe girdiğinde net aylık 1.400,00 TL. ücret alan müvekkilinin ücretinin 6 ay sonra 1.500,00 TL. ye yükseltilip 3 yıl aynı ücretle çalıştırıldığını ve 01/02/2008 tarihinden itibaren tüm itirazlarına rağmen rızası dışı ücretinin 920,00 TL. ye düşürüldüğünü, dini bayramların ilk 2 günü çalışmayıp bunun dışında tüm genel tatil ve ulusal bayramlar dahil 01/01/2010 tarihine kadar haftanın ilk 5 günü 08:15-19:00, Cumartesi günleri 08:15-20:00 ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında çalıştırılıp sonrası sadece Cumartesi günleri çalışma saatlerinin 09:00-19:00 saatleri arası olmak üzere değiştirilip pazar mesailerinin de kaldırıldığını, hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle ... 1. Noterliği’nden gönderilen ihtarname ile ödenmesi için çekilen ihtarnameye rağmen ödenmediğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalılar Cevabının Özeti:
Davalılar vekili, davacının ... isimli mesai arkadaşına diğer çalışan işçiler huzurunda sataşarak hakaret etmesi nedeniyle şikayeti üzerine yapılan tahkikat sonrası savunmasının talep edilip imtina etmesi, savunma vermemesi, görgü tanıkları çalışanların olay hakkında yazılı beyanlarının alınması sonucu hakaret ettiğinin tespit edilerek 18/10/2010 tarihinde iş akdinin 4857 sayılı yasa 25/2-d maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, davacının tebliğ edilmek istenen yazılı fesih bildirimini almadığını imzadan imtina ettiğini, iddia edildiği gibi filo sorumlusu olmadığını, filo departmanında çalışan normal pozisyonda bir işçi olup bordroda yer alıp banka kanalıyla ücretinin ödendiğini, son brüt aylık ücretinin 788,93 TL olup bordroların imzalı olduğu genelde fazla mesai yapmadığını ve hafta tatillerinde çalışmadığını, çalışması durumunda bordrolara fazla mesai olarak yansıtıldığını, genel tatil ve ulusal bayramlarda çalışılmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak ispat yükü üzerinde bulunan davalını, feshin haklı nedenle yapıldığını somut delillerle ispat edemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, tarafların aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Fazla çalışma ücret alacağının hesabı taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Hükme dayanak bilirkişi raporunda tahakkuk bulunmayan aylar için de diğer tahakkuk bulunan aylardaki fazla çalışma süresine göre hesaplama yapılmış ise de bu aylar için tanık delili değerlendirilmeden ile sonuca gidilmesi hatalıdır.
Dosya kapsamına göre tahakkuk bulunmayan aylar için davalı işyerinde hafta içi 08.30-19.00, son seneye kadar Cumartesi ise 09.00-15.00 saatleri arasında, son sene ise 09.00-12.00 saatleri arasında çalışmanın olduğu, buna göre bir, yarım saat ve 15 dakikalık ara dinlenmelerinin tenzili ile son yıla kadar haftalık 8 saat, son yıl ise haftalık 5 saat 15 dakika fazla çalışma yaptığının kabulü ile hesaplamanın yapılması gereklidir.
3-Davacının fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları nete çevrilirken bilirkişi tarafından SGK ve işsizlik primlerinin düşülmediği, Mahkemece bu rapora itibar edilerek hüküm kurulduğu, mahkeme kararında da bu kesintilerle ilgili bir açıklamaya yer verilmediği anlaşılmaktadır. Karar bu yönüyle infazda tereddüde ve davalı işverenin mükerrer sorumluluğuna yol açabilecek nitelikte olup hatalıdır.
4-Hükmedilen miktarların brüt mü yoksa net mi olduğunun kararda gösterilmemesinin 6100 sayılı HMK.nun 297/2. maddesine aykırı olacağı hususlarının gözetilmemesi de isabetsizdir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davalılar yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 20/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları