Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/23689 E. , 2017/10367 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/23689 E. , 2017/10367 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/23689 E. , 2017/10367 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Taraflar arasındaki, asıl davada davacı yemek ücreti, ikramiye, fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesi, birleşen davada ise; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle asıl ve birleşen davada kısmen gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi davalı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/06/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat ... ile karşı taraf adına Avukat ... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili asıl ve birleşen davalarda; müvekkilinin, davalı şirkette 12/03/2001 tarihinde muhabir ve haber kameramanı olarak işe başladığını, 2001 yılı Aralık ayında askerlik görevini yapmak üzere ayrıldığını, askerlik dönüşü 20/06/2003 tarihi yine aynı görevle işine döndüğünü ve işten çıkarıldığı 31/07/2009 tarihine kadar da kesintisiz haber kameramanı ve muhabir olarak ..., ... ve ...'da çalıştığını, ancak sigortasının 01/12/2005'te yapıldığını ve bu tarihten sonraki çalışmalarının sigortalı devam ettiğini, iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ve işe iade kararına rağmen işe başlatılmadığı gibi haklarının da ödenmediğini, son ücretinin net 870 TL olduğunu, ayrıca ayda 100 TL yemek parası ödendiğini, yılda 1 aylık tutarında da ikramiye ödendiğini, normal çalışma süresinin 09:00-19:30 saatleri arası olup, cumartesileri günleri de çalıştığını, kameraman olarak çalıştığından 18:30'dan sonrada günde ortalama 2-3 saat fazla çalışma yaptığını, hafta tatili 1 gün olup sıklıkla hafta tatilinde de çalıştığını, milli bayramlarda çalıştığını, dini bayramlarda ise 1 ya da 2 gün tatil yaptığını, ancak tüm bu çalışmaları için herhangi bir ücret ödenmediğini ileri sürerek; asıl davada yemek ücreti, ikramiye alacağı, fazla mesai, genel tatil ve hafta tatili ücretleri ile günlük %5 alacakları; birleşen davada ise kıdem, ihbar ve işe başlatmama tazminatlari ile boşta geçen süre ücreti, yıllık izin ücreti ve boşta geçen süre ücreti için %5 fazlası alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Vekilinin Cevabının Özeti:
Davalı vekili; öncelikle zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının tüm hak ve alacaklarının tam ve eksizlik ödenmiş olup, şirketten hiçbir hak ve alacağının kalmadığını, davacının 01/12/2005'te işe başlayıp 31/07/2009'da iş akdi karşılıklı feshederek ayrıldığını, 01/12/2005'ten önce 5953 sayılı kanun kapsamında çalışmadığını savunarak; asıl ve birleşen davaların reddine hükmedilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde taraflarca temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- 5953 sayılı Basın İş Kanunu’nun 29. Maddesine göre “Gazeteciye bu Kanunun 21 inci maddesinde yazılı yıllık izni vermeyen veya izni vermiş olup da izin müddetine ait ücreti ödemeyen işverene, yıllık izin vermediği veya izin süresine ait ücretleri ödemediği kimsenin izin müddetine tekabül eden ücretler yekununun üç katı kadar idarî para cezası verilir; ayrıca gazeteciye ödenmesi gereken ücret toplamı, iki kat olarak ödenir. Kanunun 21. Maddesinde meslekteki kıdemine göre kullanacağı izin süresi belirtilirken son fıkrasında “izin hakkından feragat edilemeyeceği” açıkça vurgulanmıştır. 29. Maddenin gazeteci çalışırken uygulanması gereken bir yaptırım düzenlediği, çalışırken izin vermeyen veya izin verildiği halde izin ücreti ödenmeyen işveren hakkında uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır.
Dosya içeriğine göre davacı, çalışırken yıllık izin talebinde bulunmasına rağmen izin kullandırılmadığını veya izin verilmesine rağmen ücretinin ödenmediğini iddia etmiş değildir. Bu nedenle 21. Maddeye göre kullanılmayan izinlerin, 29. Madde uyarınca iki katı alınarak hesaplanması hatalıdır.
3- Davacı, genel tatillerde çalıştığını ileri sürerek; genel tatil ücreti ile günlük %5 fazlasına ilişkin alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
Hükme esas bilirkişi raporunda, ibraz edilen bordrolarda bazı aylarda tahakkukların yer aldığı dolayısı ile çalışma yapıldığında ücretinin ödendiği belirtilerek, alacağın bulunmadığı ifade edilmiştir.
Genel tatillerde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi, genel tatillerde çalıştığı iddiasını tanık beyanları ile ispatlamıştır.
Dava dilekçesi ve tanık beyanları birlikte dikkate alındığında; davacının, dini bayramların ilk 2 günü hariç tüm genel tatillerde çalıştığının kabulü ile bordrolarda genel tatil ücreti tahakkuku bulunan günler dışlanarak, alacakların (genel tatil ücreti ve %5 fazlası) hüküm altına alınması gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
4- Kabule göre de, taktiri indirim dışındaki reddedilen miktarlar dikkate alındığında, davacı aleyhine hükmedilen nisbi vekalet ücreti 2.176,35 TL olması gerekirken, 4.028,40 TL'ye hükmedilmesi de hatalıdır. Bozma sonrasında hüküm altına alınan alacak miktarları değişeceğinden, taktiri indirim dışındaki reddedilen miktarlar toplamı üzerinden karar tarihindeki AAÜT'ne göre nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiği de dikkate alınmalıdır.
5- Hükme esas bilirkişi raporundan; davacının kullandığı yıllık izinlerin, fazla mesai ücreti hesaplanırken dışlanıp dışlanmadığı da denetlenememektedir.
Bu husus araştırılmalı, şayet davacının kullandığı yıllık izinler hesaplama yapılırken dışlanmamışsa, alacak bu husus gözetilerek yeniden hesaplanmalıdır.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 1.480.00 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları