Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/23598 E. , 2017/10364 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/23598 E. , 2017/10364 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516485
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/23598 E. , 2017/10364 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi, davacı avukatınca duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/06/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat Derya Ur Karahasan geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin davalılara ait "Genç Cuma Kundura" isimli işyerinde 1997 yılı Ocak ayından 2005 yılı Eylül ayına kadar çalıştığını, bir dönem askere gittiğini bunun dışında çalışmasının kesintisiz olduğunu, iş sözleşmesinin davalılar tarafından haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini ve işçilik alacaklarının da ödenmediğini ileri sürerek; kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma, genel tatil, hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalılar Vekili Cevabında Özetle:
Davalılar vekili; davacının, davalılardan sadece Cuma'ya ait işyerinde ve sadece 2005 yılında çalıştığını, diğer davalı ... yönünden davanın husumetten reddinin gerektiğini, davacının herhangi bir alacağı bulumadığını savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalılardan Muzaffer aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeni ile reddine, diğer davalı ... aleyhine açılan davanın ise kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde taraflarca temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Taraflar arasında işçiye ödenen aylık ücretin miktarı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Davacı işçi aylık net 1000 TL ücret ile çalıştığını iddia etmiş, davalı ... ise davacının brüt 488,70 TL ücret aldığını savunmuştur.
Mahkemece; davacının net 1000 TL ücret ile çalıştığı kabul edilmiştir.
Deri-İş Sendikası tarafından, 2010 yılı için davacının alabileceği ücret miktarının net 1.850 TL olarak bildirildiği saptanmıştır.
Davacının iş sözleşmesinin 2005 yılı Ağustos ayında sona erdiği ve emsal ücret olarak bildirilen miktarın ise 2010 yılına ait olduğu dikkate alındığında, davacının net 1000 TL ile çalıştığının kabulü mümkün değildir.
Davalı vekilinin temyiz dilekçesindeki kabulü ve davalı tanığı Aşkın'ın beyanlarından; davacının, aylık net 600 TL ücret ile çalıştığı anlaşılmakta olup, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi hatalıdır.
3- Davalılardan Muzaffer yönünden, davanın husumetten reddine karar verilmesine ve bahsi geçen davalının kendisini vekil ile temsil ettirmesine karşın, söz konusu davalı lehine ayrıca maktu vekalet ücretine hükmedilmemesi de hatalıdır.
4- Kabule göre de; mahkemece davalılardan Cuma yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmesine ve taktiri indirim dışında reddedilen miktarların bulunmasına karşın, davalı ... lehine nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi de hatalı olup, ayrı bir bozma nedenidir.
SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları