Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/23596 E. , 2017/10363 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/23596 E. , 2017/10363 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516682
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/23596 E. , 2017/10363 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı ile genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ihtarname gideri ve ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi davalılar avukatlarınca istenilmesi, davalılardan ... Kargo Yurtiçi Ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 13/06/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalılardan ... adına avukat ... Çetinkaya geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilini 01.09.2004 tarihinde davalı ... Kargo'da kurye olarak işe başladığını ve hiç ara vermeden 03.01.2010 tarihine kadar çalıştığını, davalı şirketin davacının çalıştığı işyerini 03.01.2010 tarihinde diğer davalıya devrettiğini, müvekkilinin davalı şahıs tarafından devralınan ... Şubesi'nde 05.04.2012 tarihine kadar çalıştığını, en son aylık ücretinin net 1.100 TL olduğunu, davacının aylık ücretlerinin davalı şahıs tarafından elden ödendiğini, davaya ayrıca her ay yol ve yemek ücreti ile 82,00 TL AGİ ücreti ödendiğini, SGK primlerinin gerek davalı şirket gerekse davalı şahıs tarafından asgari ücret üzerinden ödendiğini, müvekkilinin fazla çalışma yapmasına ve genel tatillerde çalışmasına karşın ücretlerinin ödenmediğini, yıllık izinlerinin de tam kullandırılmadığını, müvekkilinin iş akdini SGK'dan yaşlılık aylığı almak için feshettiğini ve iş bu dava konusu işçilik alacaklarının ödenmesi için 06.04.2012 tarihinde noterden davalılara ihtarname gönderdiğini ancak haklarının ödenmediğini ileri sürerek; kıdem tazminatı ile ücret, genel tatil, fazla çalışma ve yıllık izin ücretleri ile ihtarname giderei alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalılar vekilleri Cevaplarında Özetle:
Davalı ... Kargo vekili; davacının, 29.09.2004 tarihinde davalı işverenin ... Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Nöbethane İrtibat Büro Müdürlüğü'nde kurye pozisyonunda çalıştığını, İş Kanunu 6/1 gereği işyerinin diğer davalıya devredildiğini, zamanaşımı itirazında bulunduklarını, davacının iş akdinin işyeri devrinden sonra acente tarafından feshedildiğini, SGK'ya bildirilmiş olan ücretin davacının gerçek ücreti olduğunu, davacının herhangi bir alacağı bulunmadığını savunmuştur.
Davalı ... vekili; müvekkilinin, MNG’nin acentesi olarak hizmet verdiğini, bu nedenle davacının işçilik alacaklarından dolayı asıl sorumluluğun diğer davalıya ait olduğunu, davacının kıdem tazminatı talebinin haksız olduğunu, fazla mesai alacağının bulunmadığını, yıllık izinlerin tam kullandırıldığını, son seneye ait izin ücretinin ise kendisine çekilen ihtarnameye rağmen davacı tarafından teslim alınmadığını, davacının asgari ücret ile çalıştığını ve ücretinin tamamının banka hesabına yattığını, dini ve resmi bayramlarda çalışma olmadığını savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Karar süresinde davalılar vekillerince temyiz edilmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Davacı işçinin ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma karşılığı ücretlere hak kazanıp kazanmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ulusal bayram ve genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, yazılı delil niteliğindedir. Ancak, sözü edilen çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda, tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir.
Somut uyuşmazlıkta, davacı, 29 Ekim ve 1 Mayıs günleri dışındaki ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia etmiş; davalılar ise davacının dini ve milli bayramlarda çalışmadığını savunmuşlardır.
Davacı, ulusal bayram ve genel tatillerde çalıştığı iddiasını ispat için tanık deliline dayanmıştır. Davalı tanıkları genel tatillerde çalışma olmadığını beyan ederlerken, davacı tanıkları çelişkili beyanlarda bulunmuşlardır. Bu durumda ispat yükü üzerinde bulunan davacının genel tatillerde çalıştığını ispatlayamadığı gözetilmeksizin talebin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.
3- Hüküm sonucunda; ücret, fazla çalışma ve yıllık izin ücreti alacakları yönünden temerrüt tarihinden itibaren faize hükmedilmiş ise de temerrüt tarihi belirtilmemiş olup, bu hususun infazda tereddüte yol açacağının düşünülmemesi hatalıdır.
Ayrıca davacının 06.04.2012 tarihli ihtarnamesinde ücret alacağı talebi bulunmadığı, dolayısı ile söz konusu alacak yönünden dava açılmadan önce davalıların temerrüde düşürülmesinin de söz konusu olmadığı gözetilmeksizin karar verilmeside isabetsizdir.
4- Yıllık izin ücreti alacağı, geniş anlamda ücretin içerisinde değerlendirilemez. Dolayısı ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca en yüksek mevduat faizine hükmedilmesi mümkün değildir.
Bu nedenle, bu alacak yönünden yasal faize hükmedilmesi gerekirken en yüksek mevduat faizine hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.06.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları