Forum ana sayfa 9. Hukuk Dairesi 2015/22567 E. , 2017/9854 K.

9. Hukuk Dairesi 2015/22567 E. , 2017/9854 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 516394
Konum: İstanbul9. Hukuk Dairesi 2015/22567 E. , 2017/9854 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Taraflar arasındaki, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi taraflar avukatlarınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 06/06/2017 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 06.08.2007-01.11.2013 tarihleri arasında Turizmde ... isimli internet gazetesinin editörü ve ..., ..., ... Dergilerinde yazı işlerinde çalıştığını, 28.10.2013 tarihinde cep telefonunun elinden alındığını, 01.11.2013 tarihinde de iş akdinin davalı işveren tarafından sözlü olarak feshedildiğini, davalı işverenin davacıdan istifa dilekçesi vermesini istediğini, aksi takdirde tazminatlarının ödenmeyeceğini söylediğini, davacının bu talebi kabul etmediğini, iş akdinin sözlü olarak feshedilince bu durumun diğer çalışanlara duyurmasının istenmesi üzerine Şirkete ait mail adresinde çalışanlara duyurup veda ettiğini, davalı işverene ihtarname göndererek haklarının ödenmesini ihtar ettiğini, hak ve alacaklarının ödenmemesi üzerine de işbu davayı açmak zorunda kaldıklarını iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının ücretlerinin ödendiğini, davacıya imzalatılmak istenen yazınının, davacının, haber sitesinde copy pace yapmak suretiyle Şirket haklarını zarara uğratması ve itibar zedeleyici davranışlar sergilemesi hususlarında olduğunu, zira bu konuda davalı Şirket aleyhine ... 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldığını, davacının savunma vermediğini ve işe gelmediğini, buna ilişkin devamsızlık tutanakları tanzim edildiğini, davacıya iş akdinin devam ettiğinin ... 15. Noterliği’nin 12.11.2013 tarih ve 19934 Yevmiye No’lu ihtarnamesi ve ... 45. Noterliği’nin 27.11.2013 Tarih ve 24123 Yevmiye nolu ihtarnamesi ile bildirildiğini, davacının işe gelmemesi üzerine de iş akdinin ... 15. Noterliği’nin 06.12.2013 Tarih ve 21486 Yevmiye nolu ihtarnamesi ile haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini iddia eden işverenin bu iddiasını ispatlamakla yükümlü olduğu, her ne kadar davalı vekili, davacının haber sitesinde, copy pace yapmak suretiyle şirket haklarını zarara uğrattığını ve davalı işvereninin itibarini zedelediğini, bu yönden davacıdan savunma vermesinin istendiğini, davacını savunma vermediğini ve işe gelmediğini iddia etmiş ise de, savunmaya konu ... 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2013/187 Esas sayılı dosyası incelendiğinde, suça konu eylemin 20.02.2012 tarihinde işlendiği, kamu davasının ise 20.09.2012 tarihinde açıldığı, davalı işveren tarafından bu yönde davacının savunmasının istenmesine veya iş akdinin feshine ilişkin bir işlemin yapılmadığı, aradan 1,5 yıldan fazla sürenin geçtiği, davalı işveren tarafından 6 günlük süre içinde geçerli fesih işleminin yapılmadığı, bu kadar uzun süre sonra davacının savunmasının alınmasının istenmesine yönelik işlem yapılmasının olağan olmadığı, kaldı ki ... 22. Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın davacı hakkında açıldığı, davalı işverene karşı açılmış bir davanın bulunmadığı, ayrıca davalı işveren tarafından davacının yanı sıra aynı dönemde başka işçilerin de işten çıkartıldığının tanık beyanları ile sabit olduğu, tanıklardan ...'in somut beyanlarından iş akdinin davalı işveren tarafından feshedildiğinin anlaşıldığı kaldı ki 6 yılı aşkın hizmet süresi bulunan davacının, sırf savunma vermemek amacıyla işten ayrılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiğine kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Dosya içeriğine göre işveren feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığının çözüme kavuşturulması gereklidir.
Mahkeme kararında işveren feshinin haklı nedenlere dayanmadığı yönünde gerekçelerin sıralanmasına karşın kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekçe ve hüküm arasında çelişki yaratmıştır.
Ayrıca, 6100 sayılı Hukuk Muhakemelerinin 33. maddesine göre hukukî tavzih hakime aittir. Dosya içeriğine göre davacı Basın Kanununa tabi çalışan olup, uyuşmazlığın bu Kanun kapsamında ele alınması gerekirken 4857 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi de hatalıdır.
Usule ve kanuna aykırı olarak verilen kararın salt bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Kararları