10. Hukuk Dairesi 2015/11508 E. , 2017/7888 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/11508 E. , 2017/7888 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Eyl 2018 23:11

10. Hukuk Dairesi 2015/11508 E. , 2017/7888 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava,kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
12.10.2011 tarihinde yapılan denetimde, dava dışı... ’ın davacı işyerinde sigortasız çalıştığının tespiti yapılması üzerine, 5510 sayılı Yasa’nın 81-ı maddesi kapsamındaki teşvikten yersiz olarak yararlandırıldığından bahisle yersiz teşvik tutarlarını, gecikme cezası ve gecikme zamlarının iadesi için yapılan işlemin iptali istemli işbu davanın açıldığı, mahkemece, 5510 sayılı Yasa’nın 81-ı maddesine eklenen düzenlemenin denetim tutanağından iki yıl sonra 21.05.2013 tarihinde getirilmiş bir düzenleme olduğu, genelge ile de böyle bir düzenleme yapılamayacağı, zira olay tarihinde ilgili yasa da böyle bir düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de, söz konusu hüküm yanılgılı değerlendirmeye dayalıdır.
Davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesine 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5763 sayılı Kanunla eklenen (ı) bendine göre; anılan Kanun’un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran, özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanacağı hükme bağlanmıştır.
Sözü edilen maddeden yararlanamayacak olanlar ise aynı maddede; “yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler” olarak belirtilmiştir. Söz konusu düzenlemeye, 21.05.2013 tarihli 6486 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile “Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” şeklinde paralel bir düzenleme getirilmiştir. Mahkemece söz konusu maddenin her ne kadar 21.05.2013 tarihinde getirildiği belirtilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin, denetim tutanağı öncesinde ilgili kanunda yer aldığı belirgin olduğundan, davacının söz konusu teşvikten yararlanamayacağı ve buna göre davanın reddine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14/11/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.Cevapla