10. Hukuk Dairesi 2017/5604 E. , 2017/8607 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2017/5604 E. , 2017/8607 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:17

10. Hukuk Dairesi 2017/5604 E. , 2017/8607 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, elektronik kol protezi bedelinden oluşan Kurum harcamasının 506 sayılı Yasanın 26. madde hükmü uyarınca rücuan tazmini istemine ilişkindir.Mahkeme, istek gibi davanın kabulüne karar vermiştir.Hükmün, davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.08.04.1989 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle, her iki kol dirsek üstü ampute olan sigortalı, %100 oranında sürekli işgöremezlik durumuna girmiştir. Sigortalıya bağlanan ilk peşin değerli gelir ile masraf ve ödemelerin rücuan tahsili istemine dair rucu davası kesinleşmiştir. Sigortalıya, Kurumca 15.12.2014 günlü sağlık kurulu raporu ile kullanımı uygun görülen “her iki kol dirsek üstü iki kanallı mikro işlem ve myo elektrik kontrollü kol protezi” 134.000,00 TL bedelli olarak takıldığı ve bu nedenle eldeki dava ile de, söz konusu tutarın tahsilinin talep edildiği anlaşılmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 26.maddesi “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22 nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı Kurumca işverene ödettirilir…” hükmünü içermekte olup; anılan madde hükmü uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle, sigortalıya “yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderleri” işveren veya kusuru bulunan üçüncü kişilerden rücuan tahsilini isteyebilecektir.
Anılan madde hükmünde yer alan “ileride yapılması gerekli bulunan her türlü gider” kavramından ise, her somut olayın özellikleri de dikkate alınarak, iş kazası veya meslek hastalığına dayalı olarak zararlandırıcı sigorta olayının akabinde yapılan ve tedavi yönünden yapılması gerekli bulunan giderlerin anlaşılması yerinde olacaktır.
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, 08.04.1989 tarihinde meydana gelen iş kazası nedeniyle, her iki kol dirsek üstü kopan ve %100 oranında sürekli işgöremezlik durumuna giren sigortalıya, teknolojik gelişmeler nedeniyle uzun süre sonra 15.12.2014 tarihinde yapılan ve davaya konu edilen tedavi giderinden dolayı, primleri tahsil eden Kurumun sorumlu olması gerektiği gözetilerek, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle kabulüne hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalılar avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 05/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla