Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2017/5180 E. , 2017/9219 K.

10. Hukuk Dairesi 2017/5180 E. , 2017/9219 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2017/5180 E. , 2017/9219 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma ilâmında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum ile davalı ...Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Mahkemenin, Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine, o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu; mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirdiği gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince; sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde, ikinci bir bozma kararı verilememektedir (09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı, Hukuk Genel Kurulu’nun 12.07.2006 gün, 2006/9-508 E., 2006/521 sayılı kararı).
Mahkemece bozma ilamının gerekleri aşağıdaki hususlar bakımından yerine getirilmemiştir.
Somut olayda; davaya esas işe giriş bildirgesindeki... PTT Şehir İçi Tel. Şeb. İnş. işyerinin kurum işyeri sicil numarasının 6347.34 olmasına rağmen, anılan işyerinin talep dönemi bordrolarına kayıtlı çalışanlar araştırılmadan, PTT... müdürlüğünün 6852.34/09 işyeri numaralı işyerinde çalışmaları olan bordro tanıkları dinlenilmek suretiyle kabul hükmü kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum ile davalı ...Ş. vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ne iadesine, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları