Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2017/4426 E. , 2017/8941 K.

10. Hukuk Dairesi 2017/4426 E. , 2017/8941 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2017/4426 E. , 2017/8941 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, bozmaya uyularak ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı vekili ve davalılardan Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
İncelemeye konu davada, verilen ilk karar, Dairemizin 08.02.2016 günlü ve 2015/24014 E. 2016/1179 K. sayılı ilamıyla bozulması üzerine, mahkemece bozma kararına uyularak yapılan yargılamada, bozma kararından önce alınan ve ilk karara esas olan 10.07.2014 tarihli bilirkişi raporundaki tespitler doğrultusunda, “davalı ...’ye ait 2002 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları ücret bordrolarında davacının aylık 30 gün çalıştığı ve çalışmalarından sigorta primi kesildiği, ancak kesilen primlerin Kuruma yatırılmadığı anlaşıldığından, 2002 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait toplam 90 günün hizmet süresi olarak eklenmesi gerektiğinin tespitine, fazla talebin reddine” karar verilmiştir.
Ancak, sigortalı hizmet cetvelinin tetkikinde; tespiti yapılan 90 günün Kurum kayıtlarında yer aldığı anlaşıldığından, davanın tümden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilerek hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları