Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2017/3678 E. , 2017/8582 K.

10. Hukuk Dairesi 2017/3678 E. , 2017/8582 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488354
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2017/3678 E. , 2017/8582 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, iş kazası nedeniyle meslekte kazanma güç kaybı oranının tespiti ile gelir bağlanması istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde, davanın kabulüne, karar verilmiştir.
Hükmün, davacı ve davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosya kapsamıdaki kayıt ve belgelerden; açıkça hangi tarihli iş kazasına dayalı olarak meslekte kazanma gücü kaybının tespitini istediği anlaşılamamaktadır. Davacının beyanı alınarak öncelikle hangi tarihli iş kazasına dayalı talep olduğunun belirlenmesi ve bu konuda Kurum tarafından herhangi bir iş kazası tespiti yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekir.
Husumet konusu, davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Taraflarca ileri sürülmese dahi gerek mahkemece, gerekse Yargıtay’ca tarafların bu yönde bir savunmasının olup olmadığına bakılmaksızın kendiliğinden göz önünde tutulur.
Meslekte kazanma gücünün tespiti ile gelir bağlanmasına yönelen bu davada alınacak karar ile, iş kazası sonucu bağlanan gelirin miktarında değişiklik meydana gelebilecek, işverenin kusurlu olması halinde Kurumca işverene rücu edilecek olması, davanın işverenin de hak alanını ilgilendirmesi nedeniyle, 6100 Hukuk Muhakemeleri Kanununun 124. maddesinde “…maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir…” hükmü uyarınca, işverenlere usulüne uygun şekilde husumet yöneltilmeli, göstereceği bütün deliller toplandıktan sonra, tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
Mahkemece, davacının işverenlerine karşı dava açmasını sağlamak ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilerek, yapılacak inceleme ile hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı ve davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün sair yönleri incelenmeksizin yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 04.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları