10. Hukuk Dairesi 2016/11669 E. , 2017/8920 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2016/11669 E. , 2017/8920 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:40

10. Hukuk Dairesi 2016/11669 E. , 2017/8920 K.

"İçtihat Metni"

... adına Av. ... ile ... adına Av. ... arasındaki dava hakkında ...2. İş Mahkemesinden verilen 3.7.2014 gün ve 2013/592-2014/341 sayılı hükmün, Dairemizin 22.10.2015 gün ve 2014/19378-2015/17397 sayılı ilamı ile BOZULMASINA karar verilmiştir. Bozma sonrası, ...2. İş Mahkemesinden verilen 12.4.2016 gün ve 2016/19-2016/170 sayılı karar ile önceki kararında 6100 sayılı HMK’nın 373/(5). Maddesi uyarınca direndiği anlaşılmış olmakla ve Direnme üzerine yapılacak işlemlerin neler olduğu 6100 sayılı HMK’nın 373’ncü maddesinin (5). fıkrasında; “İlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır. (6) fıkrasında da; “(6) Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorunludur.” şeklinde ifade edilmiş olmakla birlikte 5 Temmuz 2012 gün ve 28344 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 40. Maddesi ile 5521 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2’nci Maddedeki;“ Bölge adliye mahkemelerinin, 5235 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, Yargıtayın bozma kararlarına karşı verilen direnme kararının temyizi halinde dava dosyası, önce kararı veren daireye gönderilir. Direnme kararları daireler tarafından öncelikle incelenir. Kararı veren daire, direnmeyi yerinde görürse kararı düzeltir; yerinde görmezse talebi on gün içinde Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna iletir.” şeklindeki düzenleme karşısında, direnme kararının süresi içinde temyizen incelenmesi SGK Başkanlığı avukatınca talep edilmesi üzerine Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Dava, 506 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanan yaşlılık aylığının iptaline ilişkin davalı Kurum işleminin iptali ile kesilen aylıkların davacıya iadesi istemine ilişkin olup, Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde konusu kalmayan davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği, hükmün Dairemizce; “…6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 297. maddesi gereğince, tarafların isteklerinin her biri hakkında hüküm verilmesi gerekmektedir. Davalı Kurum tarafından, SSK kapsamında yaptığı yurtdışı borçlanması 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamına aktarılan davacıya, 1479 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmış ise de, taraflar arasındaki uyuşmazlık, 506 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bağlanan yaşlılık aylığının iptaline ilişkin davalı Kurum işleminin iptali ile kesilen aylıkların davacıya iade edilip edilmeyeceği noktasındadır. Mahkemece, işin esasına girilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, davacının isteğiyle ilgili karar verilmeksizin, 1479 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 01.01.2009 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmış olması nedeniyle, davanın konusuz kaldığından bahisle, karar verilmesine yer olmadığına dair yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle bozulduğu belirgin bulunmakla, bozma ilamı gerekçesindeki açıklamalar gözetildiğinde, Mahkemenin direnme kararı yerinde görülmediğinden talebin Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna iletilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda yazılı sebepten ötürü Yargıtay incelemesine konu olan karar, eski hükümde direnmeye ilişkin olup direnme Dairemizce yerinde görülmediğinden ve bu durumda kararın inceleme yeri Yargıtay Hukuk Genel Kurulu olduğundan dava dosyasının Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna sunulmak üzere Yargıtay Birinci Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 14.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla