10. Hukuk Dairesi 2015/25154 E. , 2017/9216 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/25154 E. , 2017/9216 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 03:50

10. Hukuk Dairesi 2015/25154 E. , 2017/9216 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26. maddesi olup, Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme, hüküm kurmaya yeterli ve elverişli değildir.
5510 sayılı Kanunun 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 21. maddesindeki; “İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmişse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değeri toplamı, sigortalı veya hak sahiplerinin işverenden isteyebilecekleri tutarlarla sınırlı olmak üzere, Kurumca işverene ödettirilir. İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır…” düzenlemesi getirilmiş ise de, söz konusu düzenlemenin, anılan Kanunda, yürürlüğü öncesinde gerçekleşen olaylardan kaynaklanan rücuan tazminat davalarında uygulanmasına olanak veren bir düzenleme bulunmadığı ve genel olarak Kanunların geriye yürümemesi (geçmişe etkili olmaması) kuralı sonucu olarak davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 26. maddesidir.
25.02.2008 tarihinde gerçekleşen iş kazası sonucu yaralana sigortalıya bağlanan peşin değerli gelirin, ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin ve yapılan tedavi masraflarının tahsilinin istendiği davada, mahkemece, davalı ... Tur. San. Nak. Harf. İnş. Taah. Pet. Mad. Tic. Ltd. Şti. %50, davalı ... Hazır Beton ve Yapı Elemenları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (...) %30, kazazede işçinin %20 oranında kusurlu olduğunu kabul eden kusur raporu hükme esas kılınmak suretiyle davanın kabulüne dair hüküm kurulmuştur.
1-Dosya kapsamında mahkemece, davalı ... Tur. San. Nak. Harf. İnş. Taah. Pet. Mad. Tic. Ltd. Şti. ile ceza davasında taşeron olarak nitelendirilen ve aynı zamanda ...r Şirketinde ustabaşı olarak görev yaptığı anlaşılan dava dışı ...arasındaki ilişkinin niteliği, araştırılıp, irdelenmemiş, kesinleşen ceza dosyasında mahkum edilenlerin kusur oranları da irdelenememiştir.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 74. maddesi (Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu 53. madde) hükmü uyarınca hukuk hakimi ceza davasında alınmış kusur raporu ile bağlı değilse de kesinleşmiş ceza ilamıyla saptanmış maddi olgularla bağlıdır. Dava dışı ..., ... ve... yargılandığı ve haklarında verilen adli para cezalarının Yargıtay onamasından geçerek kesinleştiği anlaşılan ceza dosyasında hükme esas alınan kusur raporunda dava dışı sanık ... (... Beton A.Ş.'de beton pompa operatörü) asli, sanık ... (alt işveren) tali, sanık... (... şirket yetkilisi) kusurlu olduklarının anlaşılması ve bu bağlamda ceza dosyasında alınan kusur raporu ile eldeki davada hükme esas alınan kusur raporu arasında çelişki ortaya çıkmakla, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile iş kazasının vuku bulduğu iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden ceza dosyasında alınan kusur raporu ve bu bağlamda ceza dosyasında mahkum edilenlere de bir miktar kusur verilmesi gerektiği de gözetilerek davalı ... Şirketi ile dava dışı ... arasındaki hukuki ilişkiyi de irdeleyen, kusur oran ve aidiyeti konusunda yeniden rapor alınarak ve hasıl olacak sonuca göre hüküm kurulması gerekirken, eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2-Yine somut olaya bakıldığında, kazalı sigortalı tarafından davalılar...r Şirketi ile ... Hazır Beton A. Ş. ve dava dışı... ile ... aleyhine açılan tazminat davasında, davalı ... şirket vekili tarafından kazalı sigortalının iş göremezlik derecesine itiraz ettiği, itiraz hususunda ATK raporu beklenildiği ve dosyanın bu bağlamda da sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır.
Mahkemece, tazminat dosyasının sonucu beklenip, kazalı sigortalının iş göremezlik derecesinin tespiti sürecinin sonucuna göre karar verilmelidir.
Mahkemenin, bu maddi ve hukuki olguları dikkate almaksızın eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar vermiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalılar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve kusura ilişkin olarak temyiz eden lehine oluşan usuli kazanılmış hak gözetilerek bir karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 25.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla