Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/24900 E. , 2017/9063 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/24900 E. , 2017/9063 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/24900 E. , 2017/9063 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Davacı, primleri af yasaları kapsamında ve icraen tahsil edilen dönemlerdeki 1479 sayılı Yasa kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılığın tespitini istemiştir.
Mahkeme, hükmünde açıklanan gerekçelerle davanın reddine karar vermiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
04.05.1990 tarihli giriş bildirgesi üzerine vergi kaydına dayalı olarak 03.08.1989 tarihi itibarıyla sigortalılık tescili yapılan, 03.08.1989-21.08.1992 arası vergi kaydı olup, oda ve sicil kaydı bulunmayan, 26.07.1991-24.07.1995 tarihleri arası 13 adet prim ödemesi olan davacının sigortalılığı davalı kurumca 21.08.1992 tarihi itibarıyla terk verilmiş olup; 03.08.1989 - 21.08.1992 tarihleri arası Bağ-Kur sigortalılığın geçerliliği kurumun da kabulündedir.
Öte yandan dava dosyası içerisinde yer alan ... İcra Müdürlüğü'nün 1992/2963 Esas, 1995/3227 Esas ve 1995/629 Esas sayılı takip dosyaları içeriklerine göre, uyuşmazlığa konu olan 21.08.1992-28.02.1995 tarihleri arası dönemin primlerinin icraen tahsil edildiği anlaşılmaktadır.
1479 sayılı Kanunda, 506 sayılı Kanunun 79. maddesine paralel geçmişe yönelik sigortalılık tesciline imkan veren yasal düzenleme bulunmadığından anılan sigortalılık niteliğine sahip olunmadığı döneme ait prim borçlarının daha sonraki tarihlerde Kurumca hatalı olarak geriye dönük tahsil edilmesi de ilgiliye zorunlu sigortalılık hakkı kazandırmaz. Ancak ödemelerin icra takibi sonucu gerçekleştiği veya 06.03.1992 günü yürürlüğe giren 3780 sayılı Kanun ile 16.05.1997 tarihinde yürürlüğe giren 4247 sayılı Kanun hükümleri (af) kapsamında yatırıldığı hallerde, Medeni Kanunun 2. maddesinde düzenlenen iyiniyet kuralları çerçevesinde, Kurumun geçmişe yönelik prim borçlarını tahsil edip uzun süre nemalandırmasından sonra, anılan döneme yönelik sigortalılığın iptalinin iyiniyetle bağdaşmayacağı gözetilerek, geçmişe yönelik prim ödemelerinin kapsadığı sürenin sigortalılık süresi olarak kabulü gerekir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, ... İcra Müdürlüğünün 1992/2963 esas, 1995/3227 Esas ve 1995/629 Esas sayılı takip dosyaları içeriklerine göre, uyuşmazlığa konu olan 21.08.1992-28.02.1995 tarihleri arası dönemin primlerinin icraen tahsil edildiğinin anlaşılması karşısında, anılan döneme ilişkin istemin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz istemi kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 19.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları