10. Hukuk Dairesi 2015/24317 E. , 2017/8975 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

10. Hukuk Dairesi 2015/24317 E. , 2017/8975 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Eyl 2018 04:08

10. Hukuk Dairesi 2015/24317 E. , 2017/8975 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, itirazın iptali ile icra inkar tazminatı istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, tarafların vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
A-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davacı Kurumun temyiz itirazlarının reddi gerekir.
B-Davalının temyiz talebi yönünden;
Dava konusu somut olayda; 29.03.2002 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu sigortalının yaralandığı, Kurumca sigortalı hakkında yapılan tedavi giderlerinin ve geçici iş göremezlik ödeneğinin kazaya sebep olan aracın sürücüsünden tahsili amacıyla icra takibine geçildiği, süresinde davalı tarafından yapılan itiraz sonucu eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yasa Koyucu tarafından, 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 13.02.2011 tarih 6111 sayılı Yasanın 59. maddesi ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98. maddesi değiştirilmiş, anılan değişiklik ile trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı esası getirilmiştir.
6111 sayılı Kanunun, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Geçici 1. maddesi ile de, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri, yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85/1 maddesine göre “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı
altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.” 91. maddesine göre de, “İşletenlerin, bu Kanunun 85 inci maddesinin birinci fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur.”
Tedavi giderleri kapsamında, sigorta şirketinin, Güvence Hesabının, sürücünün ve işletenin, zorunlu olarak sigorta teminatına bağlanması nedeniyle yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile sona erdirilmiş bulunmaktadır.
Bu haktan, sigorta sözleşmesinin tarafı olan işleten ile sürücülerinde yararlanması gerekmekte olup, poliçe limiti kapsamında kalan tedavi giderleri nedeniyle sorumlulukları sona erecektir. Sigorta sözleşmesinin sağladığı teminattan yararlanmayanların bu haktan da yararlanamayacakları açıktır. Ancak, zorunlu sigorta teminat tutarlarını aşan tedavi giderlerinin, zarara sebep olan veya hukuken sorumlu olanlar tarafından karşılanacağı, bu kişiler yönünden poliçe limitini aşan kısım yönünden sorumluğun devam edeceği de kabul edilmelidir.
Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; Kurum tarafından, sigortalı İsa Bükte'ye 1.830,20 TL hastane masrafı yapıldığı, 6.705,85 TL geçici iş görmezlik ödeneği ödendiği, bu miktarlara 29.03.2002-30.11.2005 süresi için hesaplanan 4.772.57 TL kanuni faizi ile birlikte toplam 13.008,62 TL borç tahakkuku yapıldığı, işbu borç miktarının 8.536,63 TL'sinin Oyak Şirketi tarafından ödendiği, bunun üzerine ... hakkında takip tarihine kadar ödenmeyen 4.546.55 TL alacak için ... 2. İcra Müdürlüğünün 2006/6786 sayılı dosyasıyla ilamsız takip yapıldığı, yetiki ve borca yapılan itiraz üzerine yetkili icra müdürlüğü olan Kumru İcra Müdürlüğü tarafından davalıya ödeme emri tebliğ edildiği, davalı(Borçlu)nın itirazı üzerine eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Kurum tarafından yapılan borç hesabında, hastane masrafı olarak sarf edilen 1.830,20 TL'nin davalından tahsil edilmesi gereken Kurum zararı olarak kabul edildiği, hastane masrafı ve geçici iş göremezlik ödemesi miktarlarına sarf ve ödeme tarihlerinden itibaren, sigorta şirketinin ödeme yaptığı tarih olan 30.11.2015 tarihine kadar faiz hesabı yapılarak, sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeyi de borç aslına mahsup edilerek, bakiye kalan faiz alacağı miktarının tahsili için icra takibi yapıldığı anlaşılmaktadır.
6111 sayılı Yasa değişikliğinin kaza ve dava tarihinden sonra yürürlüğe girdiği gözetilip, davalının da Yasadan yarlanma hakkının olduğu kabul edilmelidir. Bu durumda, Kurum tarafından yapılan hastane masrafından sigorta şirketi ve davalı sürücünün sorumlu olmadığı kabul edilerek, Kurum zararı belirlenmeli ve borç tahakkuku yapılmalıdır. Bu durumda, Kurum zararı ve davalının ve sigorta şirketinin sorumlu olduğu miktar kazalı sigortalıya yapılan geçici iş göremezlik ödemesi miktarıdır. Dosyadan yapılacak hesap raporunda, geçici iş göremezlik ödemelerinin ödeme tarihlerinden itibaren, sigorta şirketi tarafından ödeme yapılan tarihe kadar faiz hesabı yapılıp, belirlenen borç miktarından sigorta şirketi tarafından yapılan ödeme düşülmek suretyle, bakiye borç miktarının kalıp kalmadığı belirlenmelidir.
Hastane masrafından davalının sorumlu olduğu kabul edilerek yapılan borç hesabına göre davalının sorumluluğunun belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine. 18.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla