Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/24081 E. , 2017/8736 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/24081 E. , 2017/8736 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389075
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/24081 E. , 2017/8736 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, taraflar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava, 01.08.2008 tarihli iş kazası sonucu iş gücü kaybına uğrayan sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri, geçici iş göremezlik ödeneği ve hastane masrafı nedeniyle meydana gelen Kurum zararının davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26. maddesidir.
Sigortalı tarafından açılan maddi tazminat dosyasından alınan kusur raporunda, davalı işverenin % 60, kazalı sigortalının % 40 kusurlu olduğu tespit edilmiş, bu kusur oranı üzerinden karar verilmiştir. Verilen karar onama ile kesinleşmiştir.
Kurum müfettişi tarafından düzenlenen kusur raporunda, davalı işverenin % 100 kusurlu olduğu tespit edilmiştir.
Dosyamızdan alınan kusur raporunda, davalı işverenin % 100 kusurlu olduğu, kazalı sigortalının kusurunun olmadığı tespit edilmiştir.
Mahkemece, maddi tazminat dosyasından verilen kararın kesinleşmesine de vurgu yapılarak bu dosyadan alınan kusur raporu esas alınarak karar verilmiştir.
Maddi tazminat dosyasından alınan kusur raporu davamız açısından bağlayıcı değildir. Kaldı ki kusur raporları arasında çelişki oluşmuştur. Olayın oluş biçimine göre sigortalının ustabaşısı ve makinayı çalıştıran diğer çalışan da dahil olmak üzere kusur oran ve aidiyeti belirlenmeli, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında uzman bilirkişiler kurulundan yöntemince düzenlenmiş, çelişkiyi giderecek şekilde kusur raporu alınarak karar verilmelidir.
Mahkemece, raporlar arasındaki çelişki giderilmeden, eksik araştırma ve inceleme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, temyiz eden taraflar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları