Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/21208 E. , 2017/8731 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/21208 E. , 2017/8731 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/21208 E. , 2017/8731 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davacı ...tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteklerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanun'un 21. maddesidir.
Dava dosyası incelendiğinde, davalı ...işyerinde 29.06.2012 tarihinde gaz boşaltılması işinde bakır borunun kesilmesi sırasında, kesilen borudan bir parçanın kazalı sigortalının gözüne gelmesi ile geçirdiği iş kazası nedeniyle % 37,20 oranında iş göremez durumuna giren sigortalıya bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilk peşin değeri, geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi giderinin 5510 sayılı Kanun uyarınca tahsili istemli olup, hükme esas alınan kusur raporunda, davalı... % 30, kazalı sigortalının % 70 oranında kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de söz konusu hükmün dayandığı kusur raporu oluşa uygun olmayıp eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirmeye dayalıdır. Gaz boşaltılması işinde, kesilen bakır boru parçasının basıncın etkisiyle göze gelme riski gerçekleşen olayda, gözlük verilmemesi, somut risk durumundaki olaylarda nasıl hareket etmesi gerektiği hususlarında eğitilip eğitilmediği, talimatlandırlıp talimatlandırılmadığı, uygun ekipmanların sağlanıp sağlanmadığı hususları irdelenerek, oluşa uygun, kazanın meydana geldiği iş kolunda uzman bilirkişi heyetinden yeniden kusur raporu alınmalı varılacak sonuca göre karar verilmelidir.
Mahkemenin, bu maddi ve hukuki olguları dikkate almaksızın eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar vermiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O hâlde, davacı ... bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 11.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları