Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/21057 E. , 2017/9328 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/21057 E. , 2017/9328 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 401369
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/21057 E. , 2017/9328 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, davacının yurtdışında (...) geçen hizmetlerinin geçerli olduğunun, aylığın kesilme tarihi itibariyle yeniden bağlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
... ülkesinde iş üstlenen dava dışı ... A.Ş. nezdinde 26.11.1976 - 31.12.2006 tarihleri arasında çalıştığını belirten Trablus Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinin 05.03.2007 tarihli yurt dışı hizmet belgesine istinaden anılan dönemdeki hizmetlerinin Kurumca 506 sayılı Yasa kapsamında sayılarak davacıya 01.07.2007 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığı belirgin olup, Kurum müfettişince yapılan inceleme neticesinde düzenlenen 17.08.2012 tarih ve 01 sayılı müfettiş raporu ile anılan yurt dışı hizmet belgesinin sahte içerikli olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle Kurumca 2013 yılında gerçekleştirilen işlemle davacıya bahse konu 21.11.1982 - 15.4.1997 tarihleri arasındaki hizmetleri ile bağlanan yaşlılık aylığının iptal edilmesi üzerine eldeki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Davacı, yurtdışında (...) geçen hizmetlerinin geçerli olduğunun, aylığın kesilme tarihi itibariyle yeniden bağlanması gerektiğinin tespitini istemiş, yapılan yargılama sonucunda mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş ise de, mahkemenin hükmü eksik inceleme ve araştırmaya dayalıdır.
Mahkemece, öncelikle, sigortalılığın ve dolayısıyla yaşlılık aylığının iptaline esas olan 17.08.2012 tarih ve 01 sayılı müfettiş raporu ve bu rapora esas tüm tahkikat evrakları ile ... Cumhuriyet Başsavcılığından davacı hakkında soruşturma olup olmadığı veya dava açılıp açılmadığının sorularak varsa ceza dosyası getirtilip incelenmeli, emniyet vs. kayıtları ile yurt dışına giriş-çıkışının bulunup-bulunmadığı araştırılmalı, özellikle ... çalışma belgesi celp edilerek tercümesi yaptırılmalı, ayrıca Dışişleri Bakanlığından veya mümkünse Trablus Büyükelçiliğinden davacıya ait 05.03.1997 tarihli yurt dışı hizmet belgesine dayanak olan bilgi ve belgeler istenmeli, ... ülkesinde kurulu bulunan dava dışı ... A.Ş.'ne ait işyerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalışan ve çalışması kayıtlara geçmiş olan sigortalılar resen saptanarak bilgi ve görgülerine başvurulmalıdır.
Mahkemenin, yukarıda açıklanan maddi ve hukuki esaslar doğrultusunda yargılama yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.;  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları