Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/17701 E. , 2017/9393 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/17701 E. , 2017/9393 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529345
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/17701 E. , 2017/9393 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalı kurum vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-Kısmen kabule ilişkin hüküm yerinde ise de, davanın yasal dayanağı olan 6183 sayılı Kanunun 58. maddesinde, itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki kamu alacağının % 10 oranında haksız çıkma tazminatının hükmedilmesi gerekirken bu hususun gözetilmemiş olması ve yine kısmen kabul kararı verilmiş olması karşısında kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmemiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Mahkemece dava konusu primlerin dönemsel olarak miktarın gösterir tablo kurumdan getirtildikten sonra reddelen miktar üzerinden kurum lehine haksız çıkma tazminatına ve Kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmelidir.
O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları