Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16979 E. , 2017/9394 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16979 E. , 2017/9394 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16979 E. , 2017/9394 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, ödeme emrinin iptali ve davacının aracı üzerine konan haczin kaldırılması istemine ilişkindir.
Mahkeme, ilamda belirtildiği şekilde davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
Emniyet mahrumiyet sorgulamasına göre; dava konusu aracın üzerinde 13.05.2008 ve 14.04.2009 tarihli iki adet haciz bulunmaktadır. Mahkemece, bu hacizlerin konulma sebebi, dayanak belgeleri, ihtiyati haciz olup olmadığı, bu hacizler ile ilgili kesinleşmiş bir takip yada ödeme emri olup olmadığı araşırılmaksızın eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulmuştur.
Mahkemece yapılacak iş; dava konusu araç üzerindeki hacizlerin dayanağı takip ve ödeme emirleri araştırılıp tespit edildikten sonra haczin niteliğ ortaya konulmalı, ihtiyati haczin varlığının tespiti halinde şartlarının oluşup oluşmadığı irdelenmeli, davacının aracı üzerindeki hacizlerin davaya konu ödeme emrinden kaynaklı olup olmadığı araştırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.
O hâlde, davalı kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 28.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları