Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16325 E. , 2017/9255 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16325 E. , 2017/9255 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16325 E. , 2017/9255 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, aksi Kurum işleminin iptali ile sosyal güvenlik destek primi borcu olmadığının tespiti ve yaşlılık aylığından yapılan kesintilerin iadesi istemine ilişkindir.Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın konusu kalmadığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.Davanın konusunun kalmadığından bahsedebilmek için, dava açıldıktan sonra meydana gelen bir olay nedeniyle dava konusunun ortadan kalkması; eş söyleyişle tüm tarafların, davanın esası hakkında karar verilmesinde hukuki yararının kalmaması gerekir.
Eldeki davada, 01.06.2006 tarihinden iitbaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşılan davacı hakkında davalı kurumca davacının şirket ortaklığının devam etmesi nedeniyle 01.06.2006-20.02.2014 tarihleri arasında kalan dönem bakımından 1479 sayılı Yasa’nın ek 20. maddesi ile 5510 sayılı Yasanın 30’uncu maddeleri kapsamında sosyal güvenlik destek primi tahakkuk ettirildiği ve oluşan borçlar nedeniyle davacının aylığından kesintiler yapmaya başladığı, davacının ise tahakkuk ettirilen bu borçlar nedeniyle kesinti yapılmasına dair Kurum işleminin iptali ile yersiz kesintilerin faizi ile birlikte iadesini istediği, ne var ki, yargılama devam ederken davalı Kurumca yapılan işlemle sosyal güvenlik destek primi borcu tahakkukuna dair yapılan işlemin geri alınarak, davacıdan yapılan kesintilerin de iade edileceğine dair cevabi yazı gönderilmiş, mahkemece bu yazı esas alınarak yazılı şekilde karar verilmiş ise de, öncelikle davacıya herhangi bir ödemenin yapılıp yapılmadığı hususunun araştırılması ve ödeme yapılması halinde de davacının talep ettiği primlerin iadesi ve işleyen faiz bakımından ödemenin varlığının araştırılması ile davanın konusuz kalıp kalmadığı hususunda bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.O hâlde, davalı kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları