Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16263 E. , 2017/9315 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16263 E. , 2017/9315 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16263 E. , 2017/9315 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, davacının prim tahsilatında hazine tarafından karşılanması gereken tutarın yasal faiziyle iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Somut olay incelendiğinde, prim bedellerinden beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması gerektiğinden bahisle sehven yatırılan 13.992,19 TL lik primlerin yasal faizi ile birlikte iadesi istenilmiş, mahkemece, “Davanın ıslah doğrultusunda kabulü ile; 46.462,81 TL alacağın 13.992,19 TL sinin 23/05/2013, kalanının ıslah tarihi olan 13/03/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,” şeklinde karar verildiği anlaşılmış ise de; davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi kapsamında araştırma yapılmadığı anlaşılmıştır.Davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi olup ilgi bentte “(Ek bend:15.05.2008-5763 S.K./24.mad.) Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir. Belirtilen açıklamalar ve yasal mevzuat kapsamında, davacının dava açılmadan önce, Kurumdan talep ettiği miktar ile dava dilekçesindeki talebi dikkate alındığında, davacının varsa farklı işyerlerinden hangisi için işbu davayı açtığı, davanın ... nolu işyeri açısından açıldığının anlaşılması durumunda, bu işyeri için söz konusu şartları taşıyıp taşımadığı davalı Kurumdan dayanak bilgi ve belgeleri ile birlikte sorulup sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2- Kabule göre de; söz konusu işyerine ait tahakkuk fişleri davalı Kurumdan getirtilmek suretiyle hesaplama yapılması yerine, davacının sunmuş olduğu tahakkuk fişleri üzerinden hesaplama yapılması isabetsiz bulunmuştur.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları