Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16198 E. , 2017/9310 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16198 E. , 2017/9310 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16198 E. , 2017/9310 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, süresinde ödenmeyen aylıkların yasal faiziyle tahsili istemine ilişkindir.Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.Dosya kapsamı incelendiğinde, muris ... ’in eşinden ölüm aylığı bağlanması için açmış olduğu davada 01.01.2005 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanmasına karar verildiği, hükmün 15.11.2012 tarihinde kesinleştiği, 02.04.2007 tarihine kadar olan kısım için icra takibi yapıldığından, 02.04.2007-04.04.2012 (muris ... ’in vefat tarihi) tarihleri arası aylıkların faiziyle tahsili için işbu davanın açıldığı, hükme esas alınan bilirkişi raporunda 2009/12. dönem sonrası için uyarlama yapılmak suretiyle alacak miktarının hesaplandığı anlaşılmış ise de, mahkemece, söz konusu dönemler için, ödenmesi gereken aylık miktarları davalı Kurumdan sorulup, sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.Kabule göre de, dava alacak davası olduğundan, kabul edilen miktar üzerinden nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz bulunmuştur.Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.O hâlde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları