Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16141 E. , 2017/9314 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16141 E. , 2017/9314 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16141 E. , 2017/9314 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, davacının prim tahsilatında hazine tarafından karşılanması gereken tutarın yasal faiziyle iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
1-Somut olay incelendiğinde, prim bedellerinden beş puanlık kısmının Hazinece karşılanması gerektiğinden bahisle sehven yatırılan toplam 28.407,27 TL nin , primlerin kesilme tarihlerinden itibaren kademeli olarak uygulanacak avans faizi ile birlikte iadesi istenilmiş, mahkemece, “5510 SY'nın 81/1-i bendi gereğince 28.407,27 TL prim alacağının primlerin kesilme tarihlerini takip eden aybaşlarından itibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,” şeklinde karar verildiği anlaşılmış ise de; davanın yasal dayanağı olan 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin (ı) bendi kapsamında araştırma yapılmadığı anlaşılmıştır.Davanın yasal dayanağı 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendi olup ilgi bentte “(Ek bend:15.05.2008-5763 S.K./24.mad)Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.Belirtilen açıklamalar ve yasal mevzuat kapsamında, davacının söz konusu şartları taşıyıp taşımadığı davalı Kurumdan dayanak bilgi ve belgeleri ile birlikte
sorulup, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
2- Kabule göre; 5510 sayılı Yasa’nın 89/3. maddesi “Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.” hükmüne amir olup, mahkemece, alacağın Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapılacağı ayın başına kadar geçen süre için faize hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması ile söz konusu ihale ilişkin evrakların dosya arasına konulmadan dosyanın Dairemize gönderilmesi isabetsiz bulunmuştur.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları