Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16093 E. , 2017/9037 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16093 E. , 2017/9037 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16093 E. , 2017/9037 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, yaşlılık aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin faizi ile birlikte iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Somut olayda davacı, yaşlılık aylığından kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin iadesini istemiş, mahkemece, 506 sayılı Kanunun ek 38. maddesine istinaden yapılan sosyal destek ödemeleri dikkate alınarak kurum işleminin yerinde olduğu belirtilmiş ise de, davacı talebi göz önüne alındığında, dava konusunun yanlış değerlendirmeye tabi tutulduğu ve bu kapsamda hükmün gerekçesinin yerinde olmadığı belirgin olduğundan, usul ve yasaya aykırı kararın bozulması gerekmektedir.
O hâlde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları