Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/16041 E. , 2017/9309 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/16041 E. , 2017/9309 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/16041 E. , 2017/9309 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi:Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davacı vekili ile davalılardan ... Sigorta A.Ş. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava dosyasının incelenmesinde, 13.08.2012 tarihli icra takibi ile 3.039,25 TL asıl 41,00 TL faiz olmak üzere 3.080,25 TL'nin tahsili için davalılar aleyhine icra takibi yapıldığı, itiraz üzerine işbu davanın açıldığının belirtildiği, icra dosyası kapsamında davalılardan ... Sigorta AŞ tarafından yapılmış bir itirazın bulunmadığı, Av. ... tarafından bir itirazın söz konusu olduğu ancak ilgili vekilin davalı ... Sigorta AŞ nin vekili olup olmadığının anlaşılamadığı, davalı Kurum tarafından geçici iş göremezlik ödemelerine ilişkin gönderilen evraklardan, sigortalıya 03.05.2012 tarihine kadar 3.024,05 TL ödendiğinin anlaşıldığı, olayın oluşa ilişkin mahkemece ayrıca bir kusur raporu alınmadan hüküm kurulduğu anlaşılmış ise de, mahkeme hükmü eksik araştırma ve incelemeye dayalıdır.Öncelikle, davalılardan ... Sigorta yönünden, icra takibine usulüne uygun bir itiraz yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, itirazın bulunmadığı sonucuna varıldığında, takibin bu davalı yönünden kesinleştiği dikkate alınmalıdır. Diğer taraftan, söz konusu icra takibine konu miktar ayrıntılı olarak davacı tarafa açıklattırılmalı ve varsa çelişki (03.05.2012 tarihine kadar yapılan ödemeler nazarında) giderilmelidir. Yine dava, 27.11.2011 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu sigortalıya ödenen geçici iş göremezlik ödemelerinin tahsili için yapılmış icra takibine vaki itirazın iptali olmakla, söz konusu olayda, tarafların kusur durumlarının belirlenebilmesi yönünden konusunda uzman bilirkişiden kusur raporu alınıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı vekili ile davalılardan ... Sigorta AŞ vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli, hükmü temyiz etmeyen diğer davalı ... yönünden davacı lehine oluşan usuli kazanılmış hak durumu da gözetilerek karar verilmek üzere hüküm bozulmalıdır.SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan ... Sigorta A.Ş.'ne iadesine, 26.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları