Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/15503 E. , 2017/9018 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/15503 E. , 2017/9018 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/15503 E. , 2017/9018 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi


Dava, 24.06.2008 tarihinde meydana gelen kaza sonucu oluşan sürekli iş göremezlik oranının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
İnceleme konusu somut olayda; 24.06.2008 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde, davalı Kurum tarafından 10.08.2010 tarihli karar ile sürekli iş göremezlik oranının %5,2 olarak belirtildiği, itiraz üzerine, 06.07.2011 tarihli Yüksek Sağlık Kurulu raporunda oranın %7,2 olduğunun belirtildiği, iş gücü kayıp oranının daha fazla olduğundan bahisle işbu davanın açıldığı, davacının, işveren ve Kurum aleyhine ayrıca hizmet tespiti davası açtığı, mahkemece en son ... Kurumu Genel Kurulu’ndan alınan 15.01.2015 tarihli raporda, iyileşme olduğundan maluliyet oranı tayinine mahal olmadığı belirtildiğinden, davanın reddine dair karar verildiği anlaşılmıştır.
Davaya esas ... Kurumu Genel Kurulu’nun 15.01.2015 tarihli raporunda her ne kadar, “davacı ...'ün 85/8529 sayılı Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri tüzüğü hükümlerine göre iş kazası sonucu meydana gelen arızasının maluliyetine neden olacak düzeyde fonksiyonel ve anotomik sekel araz bırakmadan iyileşmiş olduğundan maluliyet oranı tayinine mahal olmadığı, kazadan iki yıl sonra işitme testlerinin normal olduğu bu sebeple işitme kaybının maluliyet kapsamında değerlendirilmediği sonucuna varıldığı” şeklinde bir tespit yapılmış ise de, kazanın 24.06.2008 tarihinde meydana geldiği, kaza tarihinden itibaren iyileşme sürecine kadar herhangi bir maluliyetinin bulunup bulunmadığı, varsa maluliyet oranının ne olduğu ile iyileşmenin hangi tarihte olduğu hususları tam olarak belirlenmediğinden (iyileşmeye kadar geçen sürede varsa maluliyet oranın tespiti davacının hukuki yararı içerisinde kalmaktadır), mahkemece belirtilen hususlarda yeniden ... Genel Kurulu’ndan rapor alınıp sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Diğer taraftan, davacı tarafça ayrıca bir hizmet tespiti davası açıldığı belirtilmiş olmakla, davalı Kurum tarafından davacı için maluliyet oranı belirlendiğinden olayın iş kazası sayılıp sayılmadığı ile davacının hangi süreler için davalı işveren yanında çalıştığının davalı Kurumca kabul edildiği bu kapsamda önemli olup, mahkemece davacı tarafça iddia edilen diğer dava dosyası ikmal edilip dava konusu incelendikten sonra, maluliyete ilişkin varsa ilgili bilgi ve belgeler de dikkate alınarak hüküm kurulmalıdır.
Yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar ışığında, Mahkemece, eksik inceleme ve araştırma sonucunda yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 19.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları