Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/15410 E. , 2017/8881 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/15410 E. , 2017/8881 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/15410 E. , 2017/8881 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, Kurum işleminin iptali, menfi tespit ve alacak istemlerine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosya kapsamı incelendiğinde, 15.08.2006 tarihinden itibaren 5434 sayılı Yasa kapsamında emekli aylığı alan davacının, limited şirket ortaklığı nedeniyle 01.08.2007 tarihinden itibaren SGDP kaydının yapıldığı ve 01.10.2008 tarihinden itibaren de aylığından sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapıldığı, anılan kesinti işleminin iptali, borçlu olunmadığının tespiti ve yapılan kesintilerin iadesine ilişkin işbu davanın açıldığı, mahkemece dinlenen tanık beyanları, dava dışı şirketin vergi kaydı dikkate alınarak yazılı şekilde karar verildiği, dava dışı şirketin vergi kaydının 30.08.2009 tarihinde son bulduğu, zabıta araştırmasında dava dışı şirketin sicil adresinde 20.05.2010 tarihinden itibaren başka bir işyeri bulunduğu ancak söz konusu dava dışı şirketin faaliyetine ne zaman son verdiğinin tespit edilemediği, şirketin ticaret sicil kaydının ise 21.01.2014 tarihinde re’sen terkin edildiği anlaşılmıştır.
Öncelikle, mahkemece her ne kadar davacının 30.08.2009 tarihinden itibaren SGDP yükümlüsü olmadığına dair karar verilmiş ise de, aylığından kesinti yapılmaya başlanılan 01.10.2008 tarihinden, vergi kaydının son bulduğu 30.08.2009 tarihine kadar davacının limited şirket ortaklığı nedeniyle SGDP yükümlüsü olduğu belirgin olup, bu tarihe kadar olan kesintiler yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan ise, dava dışı şirketin vergi kaydı 30.08.2009 tarihinde re’sen terk edilmiş ise de; şirketin ticari faaliyetinin sona erip ermediği yeterince araştırılmamış olup, bu kapsamda, şirketin yetkilileri ile şirkete komşu işyerlerinden bilgisi olabilecek şahısların beyanlarına başvurulmalı, zabıta araştırması daha detaylı yapılıp faaliyetin bittiği tarih net olarak tespit edilmeye çalışılmalıdır.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
S O N U Ç : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 12.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları