Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/14886 E. , 2017/9272 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/14886 E. , 2017/9272 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/14886 E. , 2017/9272 K.

"İçtihat Metni"

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, Kurumca gönderilen haciz bildirisi nedeniyle Kuruma karşı borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne, karar verilmiştir.
Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Kurumca gönderilen 25.04.2013 tarihli haciz bildirisine süresinde itiraz edilmemesi nedeniyle, dava dışı üçüncü kişiye ait borçların davacı şirketin zimmetinde sayılması nedeniyle açıldığı anlaşılan eldeki menfi tespit davasında, davanın yasal dayanağı olan 6183 sayılı Kanunun 79. maddesindeki, "...Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun ödendiği veya malın tüketildiği ya da kusuru olmaksızın telef olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise durumu, haciz bildirisinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde tahsil dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz etmemesi halinde, mal elinde ve borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu Kanun hükümleri tatbik olunur.
Herhangi bir nedenle, itiraz süresinin geçirilmesi halinde, üçüncü şahıs, haciz bildirisinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde genel mahkemelerde menfi tespit davası açmak ve haciz bildirisinin tebliğ edildiği tarih itibarıyla amme borçlusuna borçlu olmadığını veya malın elinde bulunmadığını ispat etmek zorundadır..." düzenlemesi gereğince, davayı çözümlemekle görevli mahkemenin, genel mahkeme olduğu ve görev konusu kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında ve re'sen gözetilmesi gerektiği gözetilerek, görevsizlik nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davalı Kurum avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazı kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 26.12.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları