Forum ana sayfa 10. Hukuk Dairesi 2015/14547 E. , 2017/8743 K.

10. Hukuk Dairesi 2015/14547 E. , 2017/8743 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul10. Hukuk Dairesi 2015/14547 E. , 2017/8743 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava, maaş haczinin kaldırılması ile yapılan kesintilerin iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilâmında belirtilen gerekçelerle, davanın reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden; hangi takip dosyalarından konulan maaş haczinin kaldırılmasının istendiği, maaş haczinin kaldırılması isteği ile birlikte ödeme emrinin iptalinin talep edilip edilmediği anlaşılamamaktadır. Maaş haciz ihbarnamesinde takip dosya numaraları belirtilen bir kısım takip dosyalarının dosya kapsamına celp edilmediği gibi davacının ortağı olduğu şirketin kuruluşundan itibaren ortak bilgilerinin ve kanuni temsilci ve idare edenlerin ve üst düzey yönetici ve yetkililerinin kim oldukları Ticaret Sicil Müdürlüğünden istenilmemiş ve celp edilmemiştir.
Mahkemece, davacının talebi açıklattırılmalı, davacının talebinin sadece haczin kaldırılması olması halinde, haciz ihbarnamesine konu ödeme emirlerinin tebliğ ve kesinleşmeleri belirlenip talep irdelenmeli ayrıca ödeme emrinin iptaline yönelik talep de var ise bu husus da irdelenerek sonucuna göre karar verilmelidir.
Mahkemece belirtilen hususlarda araştırma yapılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 11/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararları